Vezetői kabinet

Letölthető dokumentumok

VEZETŐI KABINET

Közvetlenül a Jegyző irányítása alá tartozik e szervezeti egység, amely a hivatalba érkezett levelek borítékbontásával, továbbításával, a polgármester napi, heti programjának szervezésével és egyéb polgármester által kiadott feladatok végrehajtásával foglalkozik. Ebben a szervezeti egységben történik a képviselő-testület és annak bizottságai működésével kapcsolatos teendők ellátása, valamint az ügyiratok, levelek érkeztetése, iktatása. A minőség-, környezetirányítási (KIR-MIR) feladatok végrehajtása, továbbá oktatási,  testvérvárosi kapcsolatokkal összefüggő feladatok végzése, városi rendezvényekben való közreműködés.

 Ügykörök:

 • titkársági – postabontás, polgármester által kiadott – feladatok végrehajtása,
 • városi rendezvények lebonyolítása, testvérvárosokkal történő kapcsolattartás,
 • Képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos teendők,
 • Roma Nemzetiségi Önkormányzat ügyeivel kapcsolatos ügyek intézése,
 • városi kitüntető díjak adományozásához kapcsolódó feladatok,
 • önkormányzati jelképek használatának engedélyezése,
 • humán erőforrás gazdálkodás az Önkormányzat és intézményei, Kistérségi Társulás és intézményei részére
 • minőség-, környezetirányítással összefüggő tevékenység ellátása
 • köznevelési referensi feladatok,
 • ügyiratok iktatása, irattározása.

Amennyiben a részletes feladatellátás kívánja megtekinteni, kérem kattintson az ügykörök alpontjaira!

Titkársági feladatok:

A Titkárság feladatai közé tartozik elsősorban az Önkormányzat működésének segítése, azaz a polgármester munkájának technikai megszervezése, továbbá az ezzel összefüggő szakmai, adminisztratív feladatok elvégzése. Közreműködik a a polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző napi munkavégzéséhez kapcsolódó titkárnői feladatok ellátásában.

A Titkárság látja el továbbá az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat, levélpostai küldemények átvétele, beérkezett iratok bontása, érkeztetése, iktatásra átadása. A fentieken túl a Titkárság ellátja az alpolgármesterek fogadóórájának megszervezését, dokumentálását, a panaszok ellátását.

Közreműködik az Önkormányzat – különös tekintettel a testvér‐ és partnervárosi – nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, elősegíti a külföldi delegációk fogadásának tervezését és lebonyolítását.

A titkárság közreműködik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal rendezvényinek szervezésében, segíti a protokoll előírásokat, továbbá az önkormányzati kitüntetésekkel járó feladatok ellátását.

 Ügyintézők:

Kaplonyiné Radványi Renáta

Elérhetőségek:            tel.:  42/263-101, 132-es mellék

fax.: 42/263-309

e-mail: titkarsag@nagykallo.hu

Baglé Istvánné

Elérhetőségek:          tel.:  42/263-101, 130-es mellék

fax.: 42/263-309

e-mail: erikabagle@nagykallo.hu

Vonatkozó jogszabályok:

 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • Nagykállói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (159/2015.(VI.30.) KT. határozat)
 • Önkormányzati hivatalok egységes irattári tervéről szóló 78/2012.(XII.28.)BM rendelet
 • Ügyirat kezelési Szabályzatról szóló 11/2008. számú utasítás.

Képviselő-testület működésével összefüggő feladatok:

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülései előkészítése, a meghívók és az előterjesztések kiküldése a Képviselő-testület, Bizottságai valamint az érintettek részére.

A képviselő-testület működésével kapcsolatos hivatali teendők, képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvének elkészítése, határozatok megszerkesztése, rendeletek egységes szerkezetbe foglalása. A képviselő-testület döntéseiről hozott határozatok, rendeletek megküldése az érintettek és a végrehajtásban közreműködők részére.

Az elkészült jegyzőkönyvek, önkormányzati rendeletek Nemzeti Jogszabálytár (NJT) megfelelő felületén való feltöltése és közzététele, valamint a város honlapján történő megjelentetése.

A Bizottságok üléseinek előkészítése, határozatok nyilvántartása, jegyzőkönyvek vezetése, elkészítése, NJT felületen való feltöltése.

A Társulási Tanács és Bizottsága üléseiről készített jegyzőkönyvek NJT felületen való feltöltése.

Nyilvántartás vezetése a képviselő-testületi határozatokról és az önkormányzati rendeletekről.

Az elkészített jegyzőkönyvek irattározási feladatainak ellátása, képviselő-testületi jegyzőkönyvek beköttetése.

A képviselő-testület tagjai és hozzátartozói vagyonnyilatkozatainak nyilvántartása.

Ügyintéző:

Vadon Istvánné

Elérhetőségek:              tel.: 42/263-101, 153-as mellék

fax: 42/263-309

e-mail: vadonneaniko@nagykallo.hu

Alkalmazott jogszabályok:

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

– Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

– Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.20.) Önk. rendelet

–  Önkormányzati hivatalok egységes irattári tervéről szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet

– Ügyiratkezelési Szabályzatról szóló 11/2008. számú utasítás

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok:

Nagykálló Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás évente történő felülvizsgálata, esetleges módosítások kezdeményezése.

Szükség szerint szakmai segítségnyújtás a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői részére az önkormányzati ügyek intézésére vonatkozóan.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülések lebonyolításának megszervezése, előterjesztések összeállítása, érintettek részére történő megküldése, döntésekről szóló határozatok elkészítése.

Az ülések jegyzőkönyvének elkészítése, nyilvántartása, NJT levező rendszerében történő feltöltése.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozatainak nyilvántartása.

Ügyintéző:

Vadon Istvánné

Elérhetőségek:                    tel.: 42/263-101, 153-as mellék

fax.: 42/263-309

e-mail: vadonneaniko@nagykallo.hu

Vonatkozó jogszabályok:

– Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

– Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (XI.28.) számú határozata

–  Önkormányzati hivatalok egységes irattári tervéről szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet

– Ügyiratkezelési Szabályzatról szóló 11/2008. számú utasítás

Városi kitüntető díjak adományozásához kapcsolódó feladatok

Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által adományozható városi kitüntető díjak:

„Nagykálló Város Díszpolgára” cím és Nagykálló Város Szakmai Díjai: Ámos Imre Díj, Szilágyi István Díj, Korányi Frigyes Díj,  Nagykálló Városért Díj.

A városi kitüntető díjak magyar és külföldi állampolgárnak, továbbá posztumusz is adományozhatók.

A városi kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek az 1. számú melléklet kitöltésével és megküldésével a nagykállói szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények, vagy legalább 10 nagykállói állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

A városi kitüntető díjra vonatkozó javaslattételi határidő:

„Nagykálló Város Díszpolgára” cím esetén minden páros év július 1. napja, a díj átadása az augusztus 20-i ünnepség keretében történik.

Nagykálló Város Szakmai díjai esetén minden év július 1. napja, a díj átadása az augusztus 20-i ünnepség keretében történik.

A „Nagykálló Város Díszpolgára” cím  adományozható annak a személynek, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével a városon belül, vagy pedig azon kívül olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartását köztisztelet övezi.

„Ámos Imre Díj” adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a város kulturális, művészeti életében, népművészeti hagyományainak ápolásában hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek vagy jelentős művészi alkotással járultak hozzá a város hírnevének öregbítéséhez, illetőleg művészi alkotásuk általános elismerést vívott ki a művészeti életben a műértő közösség körében.

„Szilágyi István Díj” adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak  a hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.

„Korányi Frigyes Díj” adományozható a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosnak, gyógyszerésznek, ápoló és kisegítő személyzetnek, szociális intézetben dolgozónak, valamint példaértékű munkát végző közösségnek, karitatív szervezetnek.

„Nagykálló Városért Díj” adományozható azon személyek vagy csoport részére, aki a város közéletében  kiemelkedő munkát végeztek , tevékenységükkel elismerést vívtak ki a lakosok vagy a szolgáltatást igénybe vevők körében. Adományozható azon személyek , közösségek részére is  akik anyagi hozzájárulással vagy tevékenységük eredménye révén történő hozzájárulással kiemelkedő módon támogatják Nagykálló város lakosait, rendezvényeit, a város fejlődését.

Ügyintéző:

Vadon Istvánné

Elérhetőségek:                   tel.: 42/263-101, 153-as mellék

fax.: 42/263-309

e-mail: vadonneaniko@nagykallo.hu

Vonatkozó jogszabályok:

 • Magyarország címerének és zászlajának használatáról valamint az állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII.tv,
 • A városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1/2016. (I.19.) Önk. rendelet

Önkormányzati jelképek használatának engedélyezése

Az önkormányzat jelképei, mint a város történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

Az önkormányzat címerének leírása:

Álló, halfarkú, vörössel, arannyal és kékkel hasított tárcsapajzs. A vörös mezőben hármasívű fülével lefelé fordított ezüst kulcs lebeg, melynek a pajzsfőben balra forduló stilizált tolla az „N” és „K” betűkötéssel (nexus) megrajzolt képét adja ki. A pajzs közepén, a cölöp helyén, a két hasítás közötti arany mező üres. A bal oldali kék mezőben lebegő, hegyével lefelé mutató ezüst patkószeg alatt sarkaival felfelé, ívével lefelé forduló ezüst lópatkó lebeg.

Az önkormányzat zászlójának hiteles leírása:

A téglalap alakú zászló két egyenlő nagyságú, felül vörös, alul kék, vízszintes mezejének középpontjában Nagykálló Város címere és alatta NAGYKÁLLÓ aranybetűkkel szerepel.

A város címerét, zászlóját kizárólag hiteles alakban, címerábrák, méretek (arányok) és színek megtartásával, illetve olyan méretű kicsinyítéssel lehet használni, hogy az ne sértse az ábrázolás hitelességét.

 Nem önkormányzati szervek, magánszemélyek vagy civil szervezetek által címer vagy zászló használata minden esetben engedélyhez kötött.

A városi címer használatának vagy felhasználásának engedélyezése iránti kérelmet a város polgármesterének kell benyújtani.

Ügyintéző:

Vadon Istvánné

Elérhetőségek:                 tel.: 42/263-101, 153-as mellék

fax.: 42/263-309

e-mail: vadonneaniko@nagykallo.hu

Vonatkozó jogszabályok:

 • Magyarország címerének és zászlajának használatáról valamint az állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII.tv,
 • Az Önkormányzati jelképek használatának rendjéről szóló 13/2007. (III.29.) Önk. rendelet

Humán erőforrás gazdálkodás az Önkormányzat és intézményei, Kistérségi Társulás és intézményei részére

Minőség-, környezetirányítással összefüggő tevékenység ellátása:

A Nagykállói Polgármesteri Hivatal működését ISO szabvány szerinti irányítási rendszerek szabályozzák, amely az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerből (továbbiakban MIR), valamint MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerből (továbbiakban KIR) áll.

Az ISO 9001 szabvány egy Minőségirányítási Rendszer (MIR), és azon keresztül egy szervezet általános működési modelljét írja le. Olyan általános követelményeket fogalmaz meg, amelyek teljesítése egy szervezet  sikeres, azaz gazdaságos, és az ügyfelek elégedettségét elérő működéséhez szükséges.

Az ügyfél követelményeknek való megfelelés a szolgáltatások esetén minden szervezet  számára alapvető elvárás. Az ISO 9001 rendszer keretet biztosít az  folyamatok rendszerszemléletű irányításához annak érdekében, hogy a  követelményeket egyre jobban teljesítsük, ügyfeleinket megtartsuk, újakat szerezzünk, és elégedettségüket folyamatosan növeljük.

A MIR-KIR megbízotti feladatok közé tartozik ezeknek a rendszereknek a gyakorlati működtetése, változások figyelemmel követése, módosítások elvégzése. Az eljárás működtetésében nagy szerepe van a minőségirányítási,- és a környezetirányítási kézikönyv folyamatos aktualizálásának, az ehhez kapcsolódó dokumentumok vezetésének.

Ügyintéző:

Moldván-Marozsán Erika MIR-KIR megbízott

Elérhetőségek:               tel.: 42/263-101, 116-os mellék

fax.: 42/263-309

e-mail: marozsanerika@nagykallo.hu

Köznevelési feladatok:

 1. január 1-jével a jogalkotó a korábbiakban megszokott, ismert konstrukcióhoz képest egy teljesen új megvalósítási mód mellett döntött a köznevelési közfeladatok állami és helyi önkormányzati ellátása terén. Deklarálásra került, hogy a köznevelési közfeladatok ellátása alapvetően az állam közszolgálati feladata. Ez alól az óvodai nevelés képez kivételt – amely magában foglalja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését –, mivel a települési önkormányzatok kötelező feladata maradt.

A kötelező feladat ellátásáról a települési önkormányzat a megszokott módon:

 • saját intézmény fenntartásával,
 • más települési önkormányzattal történő társulással és
 • egyházi vagy magán köznevelési intézményfenntartóval kötött köznevelési szerződés útján gondoskodhat.

Az óvodai nevelésen és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésén kívül a többi köznevelési közfeladat (alapfeladat) ellátásáról az állam gondoskodik, alapvetően az állami intézményfenntartó központon keresztül.

Az Önkormányzat feladatai a köznevelési intézmény fenntartása kapcsán:

 • dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, alapfeladatának módosításáról, fenntartói jogának átadásáról,
 • dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,
 • meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá  a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit,
 • meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát,
 • ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket;
 • a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatosan  gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett,
 • jóváhagyja a köznevelési intézmény  továbbképzési programját,
 • értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét,
 • jóváhagyja és ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t.

A  köznevelési referens feladata a kapcsolattartás az oktatási intézményekkel. Adatszolgáltatás a hatályos jogszabályok alapján a kormányhivatal részére. A képviselő-testület részére elkészíti az előterjesztéseket az oktatási-nevelési intézmények működésével kapcsolatban.

Ügyintéző:

Moldván-Marozsán Erika köznevelési referens

Elérhetőségek:                    tel.: 42/263-101, 116-os mellék

fax.: 42/263-309

e-mail: marozsanerika@nagykallo.hu

Alkalmazott jogszabályok:

 • Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv.
 • Nemzeti köznevelésről szóló tv. végrehajtásáról kiadott 229/2012.(VIII. 28.) Korm. rend.

Katasztrófavédelmi feladatok:

A katasztrófavédelem  helyi szintű igazgatása a polgármester útján valósul meg. A katasztrófavédelemről szóló törvény két fő feladatkört határoz meg a polgármesternek: Megelőzés időszakának feladatai:

 • felelős a települési (a fővárosban kerületi) veszélyelhárítási tervek elkészítéséért, valamint a helyi lehetőségek figyelembevételével a védekezés feltételeinek a biztosításáért,
 • irányítja a védekezésre való felkészítést,
 • gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört, amit jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe,
 • a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a területi, települési, kerületi és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be,
 • felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet megalakításáért,
 • gondoskodik az illetékességi területen élő vagy tartózkodó személyek részére a katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról,
 • a gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek biztosítását,
 • biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő, rendelkezésre bocsátott technikai berendezések működtetését,
 • részt vesz a feladatainak ellátása érdekében, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által szervezett felkészítéseken,
 • kijelöli a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladataiban közreműködő közbiztonsági referenst.

A védekezés irányításának feladatai:

 • a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet,
 • halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket, és erről haladéktalanul értesíti a település szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjét és a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét,
 • a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi,
 • szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, befogadását és visszatelepítését,
 • szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő ellátását,
 • a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával elrendeli a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazását,
 • együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe bevont más szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.

Feladatait fővárosi kerületben, városban, községben a jegyző vagy a körjegyző, valamint a

polgármesteri hivatal közreműködésével látja el;

A katasztrófák elleni védekezéssel, valamint a megelőzés és felkészülés időszakának feladataival kapcsolatban munkáját a közbiztonsági referens támogatja.

A polgármester a helyi katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának letéteményese.

Illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülést és a védekezést, valamint a Kormány

döntésének megfelelően részt vesz a helyreállításban és az újjáépítésben

A polgármestera katasztrófavédelmi feladatok ellátása során államigazgatási jogkörben jár

el, amely alapján:

– gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört,

amit jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe,

– a pv. kötelezettség alatt álló állampolgárt a munkahelyi, települési és területi pv.szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be,

– a gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a pv. kötelezettségen alapuló

 1. szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek biztosítását.

Ügyintéző:

Moldván-Marozsán Erika közbiztonsági referens

Elérhetőségek:                   tel.: 42/263-101, 116-os mellék

fax.: 42/263-309

e-mail: marozsanerika@nagykallo.hu

Alkalmazott jogszabályok:

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. tv

– A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv.

Iktatási feladatok:

A hivatalba beérkező és az onnan kimenő levelek iktatása az IRMA iktatóprogrammal történik. A beiktatott ügyiratok előadói munkakönyvvel történő átadása az ügyintézők részére.

Az elintézett ügyek iratainak átvétele az ügyintézőktől irattározásra, majd irattárba helyezésre.

Iratok selejtezésére 5-6 évente kerül sor, ilyenkor a selejtezéshez történő segítség nyújtása.

Hirdetmények kezelésével kapcsolatos feladatok:

Hirdetmények átvétele az ügyintézőktől. A feltüntetett időn belül kifüggesztés a Hivatal földszintjén elhelyezett zárható hirdetőtáblán, valamint azon hirdetmények informatikus részére történő átadása, amelyek honlapon történő közzététele szükséges. A kifüggesztési idő leteltét követően a hirdetmény ügyintézőkhöz történő visszajuttatása a kifüggesztés megtörténtének igazolásával.

Ügyintéző:

Torma Lászlóné

Elérhetőségek:          tel.:  42/263-101, 150-es mellék

fax.: 42/263-309

e-mail: tormalne@nagykallo.hu

Alkalmazott jogszabályok:

 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • Nagykállói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (159/2015.(VI.30.) KT. határozat)
 • Önkormányzati hivatalok egységes irattári tervéről szóló 78/2012.(XII.28.)BM rendelet
 • Ügyiratkezelési Szabályzatról szóló 11/2008. számú utasítás.

Gazdasági csoport

A gazdasági csoport feladatai

 

A Gazdasági Csoport ellátja a tervezéssel, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyonhasználattal és hasznosítással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos átfogó pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatokat, kiemelt figyelmet fordítva a gazdaságosságra, hatékonyságra, eredményességre, valamint a törvényi előírásoknak megfelelő adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség teljesítése.

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete az irányító szerv kijelölése alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező következő költségvetési szervek vonatkozásábanis ellátja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben megjelölt feladatokat:

 • Nagykálló Város Önkormányzata,
 • Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata,
 • Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda,
 • Ratkó József Városi Könyvtár,
 • Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
 • Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ
 • Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ
 • Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Szakoly Alapszolgáltatási Központ
 • Pindur Palota Bölcsőde.

Ügykörök:

A csoport feladatai öt, egymással szorosan összefüggő, jellegében mégis elkülönülő csoportra bonthatók:

 • a képviselő-testület, társulási tanács döntéseinek előkészítése,
 • a költségvetés végrehajtása, gazdálkodási és beszámolási feladatok, statisztikai adatszolgáltatás,
 • vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok,
 • gyermekétkeztetéssel kapcsolatos nyilvántartási, számlázási feladatok,
 • közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi és pályázati feladatok.

További részletekért és dokumentumok letöltéséért kattintson az ügykörök alpontjaira!

Képviselő-testület, társulási tanács döntéseinek előkészítése

 • A költségvetési törvény, Képviselőtestületi döntések, szakmai, vezetői javaslatok és döntések figyelembe vételével összeállítja a költségvetési koncepciót.
 • A költségvetés tervezéséhez, a költségvetési rendelettervezet összeállításához a Hivatal belső szervezeti egységeitől és az intézményektől, a Társulási Tanács irányítása alá tartozó intézményektől a tervezéshez szükséges adatokat bekéri és összesíti. Elkészíti az önkormányzat és intézményei, a Társulási Tanács és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat költségvetési javaslatát.
 • Elkészíti az Önkormányzat költségvetési rendelettervezet szerkezetére vonatkozó javaslatot, figyelemmel az Áht. és Ávr. hatályos előírásaira.
 • Elkészíti az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet‐tervezetet a vonatkozó törvények, a Képviselő‐testület által meghatározott irányelvek (koncepció) alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő‐testület által meghatározott szerkezetben, információtartalommal és határidőben;
 • Elkészíti a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Társulási Tanács költségvetési határozattervezetét és a hozzá kapcsolódó előterjesztést.
 • Szervezi a szükséges egyeztetéseket az államháztartási törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásai figyelembe vételével.
 • A Képviselő-testület és a Társulási Tanács által elfogadott költségvetését az előírt részletezésben, a költségvetési tervezési nyomtatványok kitöltésével továbbítja a Magyar Államkincstárhoz.
 • Elkészíti az előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításáról szóló rendelet-tervezetet, határozat-tervezetet. A képviselő-testületi jóváhagyást követően gondoskodik a költségvetési rendelet, költségvetési határozat egységes szerkezetbe történő foglalásáról.
 • Gondoskodik a feladatelmaradásból adódó előirányzatok zárolásáról.
 • Az éves beszámoló keretében részt vesz a zárszámadással kapcsolatos pénzügyi számviteli feladatokban, a költségvetési támogatásokkal történő elszámolás elkészítésében.
 • Az év végi zárlati feladatok keretében intézményenként megállapítja a kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradvány összegét.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
 • Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
 • Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
 • Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 • A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
 • A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet

Ügyintézők:

Kondor Tiborné

Elérhetőségek:            tel: 42/263-101, 117-es mellék

fax: 42/263-309

e-mail: kondornemarika@nagykallo.hu

 

Jónás Jánosné

Elérhetőségek:            tel: 42/263-101, 161-es mellék

fax: 42/263-309

e-mail: gazdasagi@nagykallo.hu

 

A költségvetés végrehajtása, gazdálkodási és beszámolási feladatok, statisztikai adatszolgáltatás

 

A képviselő-testület és a társulási tanács döntéseinek előkészítésén túl a csoport feladatainak meghatározó részét a költségvetés végrehajtása jelenti, amely az alábbiakat foglalja magában:

 • a kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele,
 • a gazdasági események számviteli rögzítése,főkönyvi könyvelése,függő bevételek és kiadások rendezése,
 • havi költségvetési jelentés, negyedéves mérlegjelentés és éves beszámoló összeállítása, határidőre történő továbbítása a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére,
 • a hivatal ügyrendjének, a gazdálkodáshoz kapcsolódó ‐ a számviteli törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt – belső szabályzatok elkészítése, aktualizálása,
 • havi finanszírozási ütemterv és likviditási terv elkészítése a likviditás folyamatos biztosításához,
 • kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése (utalványrendeletek elkészítése),
 • banki és házi pénztári kifizetések lebonyolítása,
 • önkormányzat adósságállományának és pénzügyi befektetésének nyilvántartása,
 • a hitel igénybevételéhez szükséges dokumentáció, hitelszerződések előkészítése, a hitelek és hitelkamatok törlesztése, nyilvántartása,
 • kezességvállalások, kölcsönök állományának nyilvántartása,
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő ÁFA és egyéb központi adókkal kapcsolatos adóbevallások elkészítése, az adók befizetése, visszaigénylése,
 • rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (megbízási díj, tiszteletdíj, költségtérítés, költségátalány, étkezési utalvány, bérlet, iskolakezdési támogatás, SZÉP kártya, egészségügyi költségtérítés /szemüveg/, adóköteles természetbeni juttatás, jutalom, stb.) számfejtése és annak pénzügyi teljesítése,
 • a Kötelezettségvállalási szabályzat alapján az utalványozással, ellenjegyzéssel, szakmai teljesítéssel, valamint az érvényesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a szigorú számadási kötelezettség körébe bevont bizonylatok nyilvántartása és elszámoltatása, illetve az értékpapírok analitikus nyilvántartásának vezetése,
 • a társulási tanács határozatainak a Gazdasági Csoport feladatkörébe tartozó végrehajtásával kapcsolatos teendők (szerződések, megrendelők elkészítése, kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése stb.),
 • a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával, költségvetési előirányzat felhasználásával kapcsolatos Polgármesteri Hivatalra háruló utalási, könyvelési, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok ellátása,
 • kimenő és beérkező számlák rögzítése, iktatása az integrált költségvetési könyvelési rendszerben,
 • az önkormányzat és társulás vagyonának, a vagyon változásának analitikus nyilvántartása, a vagyon vagyonkataszteri nyilvántartással történő egyeztetése,
 • az éves leltározási feladatok megszervezése, lebonyolítása, a leltárak kiértékelésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • behajthatatlan követelésekről tájékoztató készítése a képviselő-testület/bizottság részére,
 • az önkormányzat által nyújtott támogatások nyilvántartása és elszámoltatása,
 • számlázási feladatok ellátása, bevételek beszedése, hátralékosok felszólítása, túlfizetések, téves befizetések rendezése,
 • az éves költségvetési törvényben meghatározott állami hozzájárulások és költségvetési támogatások igénylésével, monitoringjával és elszámolásával kapcsolatos feladatok,
 • az Önkormányzat által kötött szerződések nyilvántartása, az 5 millió forint feletti szerződések közzététele,
 • a vagyonkezelési szerződés alapján átadott vagyon értékcsökkenése elszámolásának és vagyonra visszaforgatásának év végi egyeztetése,
 • az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök leltár és nyilvántartás szerinti egyeztetése,
 • a népszavazás, országgyűlési választások, helyhatósági választások kapcsán felmerült kiadások, bevételek analitikus nyilvántartása és a pénzügyi elszámolás elkészítése

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
 • Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
 • Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet
 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
 • Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
 • Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 • A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 3/2007. (I.29.) Önkormányzati rendelet
 • az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 40/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet

Ügyintézők:

Mészáros Sándorné

 • Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos könyvelési, beszámolási, statisztikai adatszolgáltatási feladatok,
 • a népszavazás, országgyűlési választások, helyhatósági választások kapcsán felmerült kiadások, bevételek analitikus nyilvántartása

Elérhetőségek:            telefon: 42/263-101/125 mellék

fax: 42/263-309

e-mail: gazdasagi@nagykallo.hu

Jónás Jánosné

 • a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és intézményei költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos könyvelési, beszámolási, statisztikai adatszolgáltatásifeladatok,
 • az éves költségvetési törvényben meghatározott állami hozzájárulások és költségvetési támogatások igénylésével, monitoringjával és elszámolásával kapcsolatos feladatok,

Elérhetőségek:            telefon: 42/263-101/119 mellék

fax: 42/263-309

e-mail: gazdasagi@nagykallo.hu

Győriné Fekete Gabriella

 • civil szervezeteknek nyújtott működési támogatások nyilvántartása, elszámoltatása, támogatási szerződések elkészítése,
 • óvadékok nyilvántartása,
 • számlázási feladatok
 • banki átutalások teljesítése,
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő adóbevallások elkészítése, benyújtása,
 • a népszavazás, országgyűlési választások, helyhatósági választások pénzügyi elszámolásának elkészítése, továbbítása

Elérhetőségek:            telefon: 42/263-101/113 mellék

fax: 42/263-309

e-mail: gazdasagi@nagykallo.hu

Morong Anita

 • Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat házipénztárának kezelése, pénztári forgalmának lebonyolítása,
 • Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és intézményei házipénztárának kezelése, pénztári forgalmának lebonyolítása

Elérhetőségek:            telefon: 42/263-101/124 mellék

fax: 42/263-309

e-mail: gazdasagi@nagykallo.hu

Pénztár nyitvatartási rendje:

                                   Hétfő:             8.30 – 11.30

Kedd:              8.30 – 11.30

Szerda:            8.30 – 11.30,

13.30 – 15.30

Csütörtök:       8.30 – 11.30

Péntek:                        nincs

Varró Éva

 • az önkormányzati és társulási vagyon és a vagyon változásának nyilvántartása,
 • éves leltározási ütemterv készítése, a leltározási feladatok megszervezése, lebonyolítása, a leltárak kiértékelése,
 • selejtezési javaslat bekérése, selejtezett eszközök nyilvántartásból történő kivezetése,
 • az Önkormányzat által kötött szerződések nyilvántartása, adatszolgáltatás az 5 millió forint feletti szerződések közzétételéhez,
 • beruházási statisztikai jelentések készítése

Elérhetőségek:            telefon: 42/263-101/172 mellék

fax: 42/263-309

e-mail: gazdasagi@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok:

Meghatalmazás

Pályázati Adatlap az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

Elszámoló Adatlap az önkormányzati támogatás felhasználásáról

Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok

A vagyongazdálkodással kapcsolatban a csoport feladatkörébe tartozik:

 • az önkormányzat gépjárműparkjának üze­mel­tetésével, hasz­nosításával kap­cso­lat­os feladatok,
 • a vagyonbiztosításhoz kapcsolódó ügyek intézése. Esetleges károk bejelentése, a biztosítóval történő kapcsolattartás. A biztosítási ajánlatokhoz adatszolgáltatások elkészítése,
 • gépjárművekhez kapcsolódó Casco biztosítások, Kötelező felelősség biztosítások intézése.Árajánlatok bekérése a megbízási szerződés alapján a bróker cégen keresztül, a beérkezett ajánlatok döntésre történő előkészítése, döntést követően a szerződéskötés előkészítése.
 • Beszerzett gépjárművek átíratásának bonyolítása, biztosítások kötésének bonyolítása. Gépjárművekben keletkezett károk bejelentése a biztosítóhoz, a számlák, egyéb dokumentumok megküldése.
 • Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó bérleti szerződések megkötése, módosítása, nyilvántartása.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

 • a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 55/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet
 • az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 40/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet

Győriné Fekete Gabriella

Elérhetőségek:            telefon: 42/263-101/113 mellék

fax: 42/263-309

e-mail: gazdasagi@nagykallo.hu

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos nyilvántartási, számlázási feladatok

A gyermekétkeztetési feladatok ellátása az önkormányzat kötelező feladata körébe tartozik, ennek keretében:

 • A MENZA étkezők nyilvántartási programban az intézmények (Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Középiskolák, Kollégium) által leadott kimutatások alapján rögzítjük az ellátást igénybevevők adatait, az igénybevételt és lemondásokat, az ellátottak adataiban történő változásokat A térítési díjakról havonta csekket állítunk ki, melyet kézbesítésre átadunk az intézmények részére.
 • A térítési díjak befizetését, illetve azok elmaradását negyedévente egyeztetjük a főkönyvi könyveléssel. A hátralékokról fizetési felszólításokat készítünk és gondoskodunk azok kiküldéséről, valamint tájékoztatjuk az érintett intézményvezetőket.
 • Előterjesztés készítése a Képviselő-testület felé az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormák és térítési díjak mértékének változtatása tárgyában.
 • A kedvezményes étkeztetésben részesülők után igényelhető normatív támogatások leigényléséhez, elszámolásához szükséges összesítő kimutatások és a kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése intézményenként történik.
 • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekekkel kapcsolatban rendszeres egyeztetést végzünk a Szociális Csoporttal.
 • Az étkeztetéssel kapcsolatban megrendelt adagok mennyiségéről az intézményekkel és a közétkeztetési feladatokat ellátó vállalkozóval heti rendszerességgel egyeztetünk.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

 • a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításának és folyósításának szabályairól szóló 13/2004. (VII. 05.) Önkormányzati rendelet
 • a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 19/2012. (VI.01.) Önkormányzati rendelet
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1992. évi XXXI. törvény

Morong Anita

Elérhetőségek:            telefon: 42/263-101/124 mellék

fax: 42/263-309

e-mail: gazdasagi@nagykallo.hu

Közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi és pályázati feladatok

A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos munkaügyi, személyzeti, pályázati, elszámolási feladatok ellátása Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és Nagykállói intézménye tekintetében.

Ellátott feladatok:

 • Közfoglalkoztatási kérelmek elkészítése, beadása a munkaügyi központ felé, ezzel kapcsolatos egyeztetés a közvetlen költségekről és a létszámról.
 • Munkába állásuk előtt a közfoglalkoztatott dolgozók munka alkalmassági vizsgálatának, tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatásának megszervezése.
 • Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához kapcsolódó munkaügyi iratok (munkaszerződés, átsorolás, megszüntetés, munkaköri leírás, stb.) elkészítése, éves szabadság megállapítása, nyilvántartása.
 • Jelenléti ívek alapján a távollét (táppénz, szabadság, igazolatlan hiányzás, stb.) rögzítése a KIRA rendszerben.
 • Személyi anyagok rendezése, aktualizálása, biztonságos őrzése.
 • Az időközben a munkaerőpiacon elhelyezkedő, vagy a képzésből egyéb ok miatt kilépő vagy kizárásra kerülő személyek közfoglalkoztatási szerződésének megszüntetése, helyükre újak felvétele, a munkabér kifizetésekkel kapcsolatos panaszok kivizsgálása, a jogalap nélkül felvett munkabérek visszakövetelése.
 • Monitoring jelentések a közfoglalkoztatási programokról a munkaügyi központ felé (heti gyakorisággal).
 • A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nagykállói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége felé jelentési és elszámolási kötelezettségek teljesítése a megadott előírások szerint.
 • A közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó előírt munkaügyi és személyzeti munkával kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetése, kezelése.
 • A közfoglalkoztatottak év végi adóelszámolással kapcsolatos feladatainak elvégzése.
 • Munkabér tartozás alakulásának figyelemmel kísérése, tartozás esetén a munkavállaló tájékoztatása a visszafizetésről.

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

–        A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

 • A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
 • A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet
 • A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
 • Amunka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Mák Anikó

Elérhetőségek:            telefon: 42/263-101/145 mellék

fax: 42/263-309

e-mail: aniko80@nagykallo.hu

Városüzemeltetési csoport

Letölthető dokumentumok

Adó csoport

Az adócsoport feladatai

Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartását, kezelését és elszámolását látja el.

Ennek keretében elvégzi:

 • a magánszemélyek kommunális adójával,
 • a helyi iparűzési adóval,
 • a belföldi rendszámú gépjárművek gépjárműadójával,
 • a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelmének adójával,
 • a talajterhelési díjjal,
 • a jövedéki adóval,
 • azokkal az adók módjára behajtandó köztartozásokkal, amelyeknek a végrehajtását (beszedését) vagy nyilvántartását jogszabály az adóhatóság hatáskörébe utalta,
 • külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt,
 • kiállítja az adóigazolásokat, valamint
 • az önkormányzati adóhatóságnál fizetendő közigazgatási eljárási illetékkel összefüggő feladatokat.

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét valamely törvény írja elő, az adót, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, az adó-visszaigénylést, az adó-visszatérítést kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját.

Számlaszámaink

 

AdónemSzámlaszám:
Magánszemélyek kommunális adója11744120-15404503-02820000
Vállalkozók kommunális adója11744120-15404503-02990000
Helyi iparűzési adó11744120-15404503-03540000
Gépjárműadó11744120-15404503-08970000
Késedelmi pótlék11744120-15404503-03780000
Bírság11744120-15404503-03610000
Egyéb bevételek11744120-15404503-08800000
Idegen bevételek11744120-15404503-04400000
Talajterhelési díj11744120-15404503-03920000
Államigazgatási eljárási illeték11744120-15404503-03470000

Letölthető dokumentumok

Letölthető dokumentumok: Adó- és értékbizonyítvány

Letölthető dokumentumok: Adóigazolás

Letölthető dokumentumok: Gépjárműadó

Letölthető dokumentumok: IPA

Letölthető dokumentumok: Jövedéki adó

Letölthető dokumentumok: MKA

Letölthető dokumentumok: Talajterhelési díj

Építésügyi csoport

Az Építésügyi Csoport Feladatai

ÉPÍTÉSÜGYI CSOPORT

A jogszabályban szerepeltek szerint ellátja az elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat. 

-Hatóságunknál kezdeményezhető építésügyi hatósági eljárástípusok:

– Építésügyi hatósági szolgáltatás

–  Építési engedélyezési eljárás

–  Bontási engedélyezési eljárás

–  Fennmaradási engedélyezési eljárás

–  Használatbavételi engedélyezési eljárás

–  Összevont engedélyezési eljárás

–  Összevont telepítési eljárás

–  Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás

– Tudomásulvételi eljárás:- Jogutódlás tudomásulvétele

– Használatbavétel tudomásulvételi eljárás

– Bontás tudomásulvételi eljárás

– Veszélyhelyzet esetén végzett építési tevékenység tudomásulvételi eljárás

– Hatósági bizonyítvány kiállítása

– Az építésügyi hatóság szakhatósági eljárása

– Engedély hatályának meghosszabbítási eljárás

(az ügytípusokkal kapcsolatos lakossági tájékoztatók: https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok     )

Ellátja a települési önkormányzat jegyzője jogkörben a műszaki igazgatással kapcsolatos feladatokat, ennek keretében:

 • szakhatóságként részt vesz a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat megfelelőségének vizsgálata tárgykörben a telekalakítási eljárásokban, nyomvonal jellegű építmények, közmű építmények, s egyéb sajátos és speciális építmények engedélyezésénél,
 • építéshatósági jogkörben adatokat szolgáltat és nyilvántartást vezet.

– Tájékoztatással, felvilágosítással kapcsolatos feladatokat lát el, úgymint:

 • kapcsolatot tart a kormányablakokkal, illetve
 • kapcsolatot tart a járási hivatalokkal, a megyei kormányhivatallal, és az illetékességi területébe tartozó önkormányzatokkal.
 • Felvilágosítást-, segítséget nyújt az érdeklődő ügyfeleknek, az építéssel érintett ingatlanra vonatkozó építési szabályokról.

 – Iratkezelési feladatokat lát el, úgymint:

 • az építésügyi osztályhoz érkező iratokat az elektronikus rendszerben érkezteti,
 • az érkező iratokat továbbítja az illetékes belső szervezeti egységhez,
 • az építésügyi osztály lezárt ügyeit előkészíti központi irattározásra,

– Nyilvántartást vezet, és adatokat szolgáltat:

– Az  új épületekre vonatkozóan az illetékességi területen kiadott építési engedélyekről nyilvántartást vezet

– Havonta és évente adatokat szolgáltat a Statisztikai Hivatalnak:

– Az illetékességi területen engedélyezett új épületekről.

– Az elbontott, megszűnt lakóépületekről.

– Az elkészült lakóépületekről lakóépületekről, lakásokról.

– Vízgazdálkodási hatósági feladatok:

Eljárás lefolytatása:

 • Elvi vízjogi engedély
 • Vízjogi engedélyek
 • Fennmaradási engedély
 • Vízjogi kötelezések

Vízgazdálkodási (vízikönyvi) nyilvántartás vezetése

 

– Zaj – és rezgésvédelemmel kapcsolatos feladatok:

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört a települési önkormányzat jegyzője  gyakorolja az alábbi esetekben:

 1. a) Az előírt zaj – és rezgésvédelmi követelmények betartásának ellenőrzése

41 épületek építése

42 egyéb építmények építése

43 speciális szaképítés

45 gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

46 nagykereskedelem

47 kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)

55 szálláshely szolgáltatás

56 vendéglátás

73 reklám, piackutatás

81 építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés

90 alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység

93 sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység; valamint

 1. b) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben; valamint
 2. c) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben
 3. ca) valamennyi, az adott épületen belüli, illetve
 4. cb) az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén az előzőekben felsorolt tevékenységeknél.

 

 1. Hulladékelhelyezéssel kapcsolatos hatósági feladatok:

– Jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításával kapcsolatos kötelezés

– hulladékgazdálkodási bírságot szab ki

–  Hatósági bizonyítvány kiadása Nagykálló közigazgatási területén adatról, tényről.

Az építésügyi csoport illetékességi területe építésügyi hatósági jogkörben eljárva:

–     Nagykálló

 • Kállósemjén
 • Biri
 • Balkány
 • Szakoly
 • Geszteréd
 • Bököny
 • Érpatak

 

Szociális csoport

Az önkormányzat szociális csoportja  szociális jellegű feladatokat, anyakönyvvezetői és népesség-nyilvántartói valamint telephely és kereskedelmi bejelentési, engedélyezési feladatokat  lát el.

Szociális jellegű feladatok közé tartozik:

 • a különböző pénzbeli és természetbeni támogatás iránti kérelmek elbírálása, környezettanulmányok készítése,
 • hátrányos helyzetű (hh) és halmozottan hátrányos helyzetű (hhh) gyermekek részére a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása,
 • köztemetéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása,
 • társhatósági megkereséssel kapcsolatos tájékoztatások, környezettanulmányok készítése,
 • Pénzügyi és Közjóléti Bizottság hatáskörébe tartozó kérelmek előkészítése, amely a környezettanulmányok elkészítésére irányul,
 • részt vesz a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázatok és ösztöndíjak odaítélésének előkészítésében

 

Ügykörök

Anyakönyvvezetői és népesség- nyilvántartói feladatok

A Nagykálló Város Anyakönyvi Hivatala illetékes az anyakönyvezésben, amennyiben a Nagykállóban születik a gyermek, itt kötik a házasságot, itt szeretnének bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, illetve ha a településen történik a haláleset. Nagykállóban 1895.október 1. napjától történik anyakönyvezés, így kivonatot az ezt követően bekövetkezett anyakönyvi eseményekről tudunk kiállítani.

A hagyatéki eljárás célja, hogy rendezze Nagykállóban állandó lakcímmel rendelkező elhunytak vagyoni helyzetét.

A Népesség- nyilvántartás feladata a törvényben meghatározott adatok és változásaik gyűjtése és kezelése, azokról okiratok kiadása és törvényben meghatározott jogosultaknak adatok szolgáltatása.

 

Ügykörök

Ipar és kereskedelmi ügyek.

Az ipari és kereskedelmi tevékenység végzését be kell jelenteni a hatóságnál. Bizonyos tevékenységeknél elegendő a bejelentés, más esetekben viszont elengedhetetlen a működési engedély megléte.

 

Ügykörök

Letölthető dokumentumok

Szoc. csop feladatai

További részeltekért kattintson a letöltésre

Hivatal működéséhez kapcsolódó dokumentumok