GYERMEKÉTKEZTETÉSSEL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI, SZÁMLÁZÁSI FELADATOK

A gyermekétkeztetési feladatok ellátása az önkormányzat kötelező feladata körébe tartozik, ennek keretében:

  • A MENZA étkezők nyilvántartási programban az intézmények (Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Középiskolák, Kollégium) által leadott kimutatások alapján rögzítjük az ellátást igénybevevők adatait, az igénybevételt és lemondásokat, az ellátottak adataiban történő változásokatA térítési díjakról havonta csekket állítunk ki, melyet kézbesítésre átadunk az intézmények részére.
  • A térítési díjak befizetését, illetve azok elmaradását negyedévente egyeztetjük a főkönyvi könyveléssel. A hátralékokról fizetési felszólításokat készítünk és gondoskodunk azok kiküldéséről, valamint tájékoztatjuk az érintett intézményvezetőket.
  • Előterjesztés készítése a Képviselő-testület felé az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormák és térítési díjak mértékének változtatása tárgyában.
  • A kedvezményes étkeztetésben részesülők után igényelhető normatív támogatások leigényléséhez, elszámolásához szükséges összesítő kimutatások és a kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése intézményenként történik.
  • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekekkel kapcsolatban rendszeres egyeztetést végzünk a Szociális Csoporttal.
  • Az étkeztetéssel kapcsolatban megrendelt adagok mennyiségéről az intézményekkel és a közétkeztetési feladatokat ellátó vállalkozóvalheti rendszerességgel egyeztetünk.

 

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

  • a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításának és folyósításának szabályairól szóló 13/2004. (VII. 05.) Önkormányzati rendelet
  • a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 19/2012. (VI.01.) Önkormányzati rendelet
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1992. évi XXXI. törvény

 

Ügyintéző:

 

Morong Anita

 

Elérhetőségek: telefon: 42/263-101/124 mellék

fax: 42/263-309

e-mail: gazdasagi@nagykallo.hu