bmaria

Bereczki Mária

jegyző
 • 42/263-101 / 111 mellék
 • 4320 Nagykálló Kállai Kettős tér 1.

A jegyző a Polgármesteri Hivatal vezetője. Feladatai igen sokrétűek, átfogják az önkormányzat egészét. Szakmailag felelős a hivatal működéséért, s ellátja a polgármesteri feladat-meghatározások, döntések megvalósítása érdekében szükséges operatív szervező, a napi munkában szükséges utasításokat kiadó és azok végrehajtását ellenőrző tevékenységet.  A jegyző alapvető feladata, hogy a képviselő-testület és a polgármester által meghatározott önkormányzati feladatok teljesítésén kívül megszervezze az állampolgárok államigazgatási ügyeinek szakszerű intézését. A jegyzőt a polgármester nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 2015. január 1-től látom el Nagykálló Város jegyzői feladatait, ezt megelőzően több mint 10 éven keresztül voltam az önkormányzat gazdasági vezetője.

 

A jogalkotó a jegyzői intézmény útján kívánta biztosítani az önkormányzat működésének szakmai hátterét. A jegyző feladatkörében világosan elkülöníthetők:
– a képviselő-testület működésével,

– jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyekkel,
– a polgármester munkájának segítésével,
– a hivatal vezetésével, valamint
– a választások lebonyolításával összefüggő teendők.

 

A magas szintű és minőségi önkormányzati közigazgatás nélkülözhetetlen személyi feltétele a jól képzett, szakszerűen és eredményesen dolgozó, etikusan eljáró és viselkedő köztisztviselői kar. Munkám során arra törekszünk a kollégáimmal, hogy a hozzánk forduló ügyfelek kérdéseikre, problémáikra világosan, mindenki számára érthetően nyújtsunk segítséget és felvilágosítást.

 

Ügykörök

 

 

Amennyiben a részletes feladatellátás kívánja megtekinteni, kérem kattintson az ügykörök alpontjaira!

 

A képviselő-testület működéséhez kapcsolódó jegyzői feladatok.

 

A jegyző feladata – a polgármester feladat-meghatározásait figyelembe véve – az ülések adminisztratív előkészítésének megszervezése, a napirendek tartalmi és formai előkészítése.  A képviselő-testület döntéseinek  szakmai megalapozása a jegyző tevékenységi körének egyik legfontosabb területe.  A döntések törvényességéért a jegyzőt önálló felelősség  terheli.

A képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatban a jegyzőnek feladata továbbá az is, hogy figyelemmel kísérje az ülés vezetését és jelezze, ha az ülés vezetése eltér a  SZMSZ-ben vagy más jogszabályban foglaltaktól. Jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő. A képviselő-testület üléséről a jegyző készíttet jegyzőkönyvet, a polgármesterrel egyetemleges felelősség terheli a jegyzőkönyv tartalmi hitelességéért.

A jegyző rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a Képviselő-testületet és a bizottságokat, az önkormányzat munkáját érintő fontosabb jogszabályokról segítséget nyújt azok értelmezéséhez, alkalmazásához.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

 

 

Jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek

 

Állat – és növényvédelemhez kapcsolódó feladatok

 • közérdekű védekezés elrendelése, károkozók elleni védekezés betartásának ellenőrzése,
 • parlagfű elleni védekezés ellenőrzése,
 • méhállományok nyilvántartási feladatai,
 • állatvédelem, állattartási szabályok betartásának ellenőrzése
 • fás szárú növények védelme, közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezése.

 

Vadászathoz, vadkárhoz kapcsolatos feladatok

 • vadkár, vadászati kár valamint vadban okozott kár bejelentésekor a felek közötti egyezség kialakításához képesítéssel rendelkező szakértő kirendelése

 

Tűzszerészeti mentesítés

 • Bejelentett robbanótest esetén ellenőrzi a bejelentés valódiságát, illetékes rendőri szerv értesítése, az adott hely figyelmeztető jelzéssel történő ellátása, a megsemmisítésre terület kijelölés.

 

Talált dolgokkal kapcsolatos feladatok

 • A találó személy köteles a talált dolgot 8 napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni.

 

A fenti feladatokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatást  a Városüzemeltetési csoport ügykörei tartalmaznak.

 

Építési hatósági eljárások során

 • építményekkel kapcsolatos, építési, bontási tevékenységgel összefüggő engedélyezési, kötelezési és ellenőrzési feladatok ellátása.

 

Vízgazdálkodási hatósági jogkör

 • kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához engedélyezési feladatok 500 m3/év alatti vízkivétel esetén, amennyiben háztartási igény kielégítésére szolgál.( ingatlanhoz tartozó kiskertek , gyepterületek , nem mezőgazdasági célból termesztett növények öntözése)

 

Hulladékgazdálkodási feladatok

 • illegális hulladékelhelyezés, közterület tisztántartási kötelezettség betartásának ellenőrzése

 

Zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogkör

 • az előírt zaj -és rezgésvédelmi követelmények betartásnak ellenőrzése

 

 

A fenti feladatokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatást az Építésügyi csoport ügykörei tartalmaznak.

 

Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó feladatokkal

 • gondoskodik a tüdőszűrő vizsgálatok végrehajtásáról

 

 

Gyermekvédelmi feladatok

 • társhatóságok részére környezettanulmány készítése, rendszeres gyermekvédelmi jogosultság megállapítása.

 

Anyakönyv-vezetéshez kapcsolódó feladatok

 • házasságkötéssel, bejegyzett élettársi kapcsolatokkal, anyakönyv okiratokkal összefüggő eljárások

 

Hagyatéki eljárások lefolytatása

 • hagyatékkal kapcsolatos eljárások során leltár felvétele továbbítása az illetékes közjegyző részére

 

Központi címregiszter kezelésével kapcsolatos feladatok

 • A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A címképzésért felelős szerv az illetékességi területére vonatkozóan ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat.

 

Kereskedelmi szolgáltatások, telephely létesítéshez kapcsolódó feladatok

 • bejelentés köteles vagy működési engedélyköteles szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó eljárások (nyilvántartásba vétel, működési engedély kiadása, törlése)
 • vásárok szervezésének, piacok működésének engedélyezése,
 • telephely létesítéséhez, módosításához, megszüntetéséhez kapcsolódó eljárások

 

A fenti feladatokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatást  a Szociális csoport ügykörei tartalmaznak.

 

Adókkal kapcsolatos feladatok

 • A helyi és központi adójogszabályok érvényesítése, adóhatósági feladatok ellátása

 

A fenti feladatokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatást  az Adócsoport ügykörei tartalmaznak.

 

Birtokvédelemmel kapcsolatos eljárások

 • bejelentést annál a jegyzőnél kell megtenni, ahol a birtoksértő magatartás megvalósul, a birtokos egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését.

 

Társasház és  szerveinek törvényes felügyeletével kapcsolatos feladatokkal

 • a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye.

 

Mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmához kapcsolódó feladatok

 • Az adásvételi szerződést a föld fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni, a kifüggesztés 60 nap, majd továbbításra kerül a Földhivatal részére.

 

A fenti feladatokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatást  az Aljegyző  ügykörei tartalmaznak.

 

 

 

A polgármester munkájának segítéséhez kapcsolódó jegyzői feladatok

 

Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket

 • Törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet kivételesen a polgármestert, államigazgatási hatósági hatáskörrel ruházhatja fel. Ilyen esetek honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyek lehetnek, ahol a polgármester részt vesz az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában. Ebben a két esetben, ha a polgármester saját államigazgatási feladatkörében, illetve államigazgatási hatósági jogkörben jár el, a képviselő- testület nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

 

Döntésre előkészíti a polgármester  hatáskörébe tartozó önkormányzat működését érintő ügyeket

 • Képviselő-testület döntése alapján a polgármesternek hatáskört delegálhat. Az alábbi ügyek előkészítési feladataiban közreműködik a jegyző. Közfoglalkoztatás; önkormányzat szociális támogatásai; egy évet meg nem haladó közterület foglalás; üzletek éjszakai nyitva tartása; közbeszerzési eljárások lebonyolítása.

 

Javaslattétel az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal működésére vonatkozóan

 • A Jegyző javaslatot tesz a hivatal feladataira az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. Javaslatot fogalmaz meg a hivatal belső szervezeti tagozódására, létszámára, munkarendjére, ügyfékfogadási rendjére.

 

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

 

 

Polgármesteri Hivatal vezetése

 

Vezeti a polgármesteri hivatalt

 • A Jegyző a polgármesteri hivatal tekintetében kötelezettséget vállalhat, utalványozhat , szerződést köthet a jogszabályok, felhatalmazások szerint.

 

Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal alkalmazottjai körében

 • A munkáltatói jogok gyakorlása a jegyző feladata. Meghatározott esetekben a Polgármester egyetértése szükséges a hivatal köztisztviselőjének kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához.
 • A Jegyző javaslatára a Polgármester nevezi ki az aljegyzőt, ahol az egyéb munkáltatói jogokat a Jegyző gyakorolja.
 • Meghatározza a munkavállalók munkaköri feladatait.
 • Meghatározza a munkavállalók egyéni teljesítménycéljait.

 

Évente beszámol a Képviselő-testületnek a hivatal munkájáról, tevékenységéről.

 

A Jegyző köteles belső kontrollrendszert működtetni

 • A belső kontrollrendszer biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
 • Köteles a belső ellenőrzési rendszert működtetni az államháztartásért felelős miniszter által közzétett útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok szerint.
 • Köteles ellenőrizni a hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát

 

Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal munkatársainak folyamatos oktatásáról, szakmai továbbképzéséről.

 

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

 

A választások lebonyolításával összefüggő jegyzői feladatok

 

A Jegyző a Helyi Választási Iroda vezetője. A Helyi Választási Iroda feladatai:

 

 1. a) ellátják a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat,

 

 1. b) gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtetnek,
 2. c) ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre előkészítik a választási bizottságok hatáskörébe tartozó ügyeket,
 3. d) biztosítják a választási bizottságok működésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi és technikai feltételeit,
 4. e) megszervezik a választási szervek tagjainak oktatását,
 5. f) gondoskodnak a választási iratok kezeléséről, biztonságos őrzéséről, illetőleg megsemmisítéséről,
 6. g) ellátják az igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos feladatokat,
 7. h) az adatvédelem és az informatikai biztonság követelményeinek biztosításával, feladatkörükben eljárva működtetik a választás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges választási információs rendszereket,
 8. i) a technikai háttér biztosításával segítséget nyújtanak a szavazatok összesítéséhez, a választás eredményének megállapításához,
 9. j) ellátják a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.

 

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

 

Dél-Nyírségi Kistérségi  Többcélú Önkormányzati társulás működtetéséhez kapcsolódó feladatok

 

A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.

 

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő –testülete  2007. évben  döntött a Dél –Nyírségi Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás által létrehozott Dél- Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ létrehozásáról valamint a szociális ellátások társulás útján történő ellátásáról.

 

A társulás és intézményeinek munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése, intézmények működtetése) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el.

 

A Jegyző vagy megbízottja tanácskozási joggal részt vesz a társulási tanács ülésein.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

 

Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos jegyzői feladatok

 

A Nagykállói Polgármesteri Hivatal a jegyző irányításával a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:

 1. a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata,
 2. b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;
 3. c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;
 4. d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása;

 

A Jegyző vagy annak megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

 

 

Vonatkozó jogszabályok:

 

 • évi CLXXIX. törvény Nemzetiségek jogairól