image012

Horváth Tibor

Polgármester
  • (42) 263-101 Fax: 42/263-309
  • Nagykálló Város Önkormányzata 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1, Levelezési cím: 4321 Nagykálló Pf. 4.

A polgármester feladatai és hatásköreit alapvetően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és már törvények, kormányrendeletek, valamint a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.
Az alpolgármesterek feladatait a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata határozza meg. Az alpolgármesterekre megfelelően irányadók a polgármesterre vonatkozó szabályok. Az alpolgármesterek ellátják a polgármester által írásban vagy szóban meghatározott feladatokat is.
A Hivatal működésével kapcsolatban a polgármester legfontosabb feladatai:
- A képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt, s irányítási jogkörében hetente megbeszélést tar.
- Dönt a jogszabály által hatáskörében utalt közigazgatási hatósági ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja.
- A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására.
- A hatáskörébe tartozó ügyében szabályozza a kiadmányozás rendjét.
- Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármesterek, a megállapodásban foglaltak szerint a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.
- Az önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat. Erre más személyt is felhatalmazhat.
- Elrendelheti a költségvetési kiadást teljesítését, bevétel beszedését vagy elszámolását . Erre más személyt is felhatalmazhat.