Kovácsné Dr. Dalanics Beáta megbízott aljegyző

telefon:42/263-101 / 144 mellék

e-mail:aljegyző@nagykallo.hu

cím:4320. Nagykálló Kállai Kettős tér 1.

 

Az aljegyző feladata a jegyző helyettesítése annak távolléte esetén, a jegyző által kialakított munkamegosztás alapján a törvényesség biztosítása a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat működésében, a jegyző segítése hivatalvezetői teendőinek ellátásában, szervezi a Polgármesteri Hivatal jogi felvilágosító munkáját. A jegyző megbízása alapján a  Dél-Nyírségi Kistérségi Többcélú Önkormányzati társulás működtetése kapcsán a jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok teljes körű ellátása.

Ügykörök:

 • Birtokvédelemi eljárás
 • Növényvédelmi eljárás
 • Adásvételi szerződések hirdetmény útján történő közzététele,
 • Haszonbérleti szerződések hirdetmény útján történő közzététele,
 • Panasz és a közérdekű bejelentés
 • Dél-Nyírségi Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás működtetéséhez kapcsolódó feladatok

Amennyiben a részletes feladatellátás kívánja megtekinteni, kérem kattintson az ügykörök alpontjaira!

Birtokvédelemi eljárás

Akit birtokától megfosztanak, vagy a birtoklásában zavarnak a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti állapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

Az eljárás kizárólag kifejezetten erre irányuló kérelemre indul.

Az eljárás során az ügyintéző az eljárás megindulásától számított 3 napon belül megküldi a birtokvédelmi kérelmet az ellenérdekű félnek nyilatkozattétel céljából. A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be (az ügyintézési határidő tizedik, tolmács kirendelése esetén huszonötödik napja), ezt követően a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján határozattal dönt.

A kérelmet annál a jegyzőnél lehet előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul.

Írásban előterjesztett kérelem esetén a kérelem és a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok (egyel több példányban, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri)

Az ügyintézési határidő 15 nap, amely határidő az illeték lerovásával együtt benyújtott kérelem jegyzőhöz érkezését, vagy azt követően megfizetett illeték lerovásának igazolását követő napon kezdődik.

Az eljárás illetékköteles (3000.-Ft), melyet illetékbélyegben a kérelemhez csatolni.

Amennyiben a zavaró állapot kialakulásának kezdete óta egy év még nem telt el, kérelmével a jegyzőhöz fordulhat, melynek során kérheti, hogy a jegyző a birtokháborítót a zavaró magatartástól tiltsa el és kötelezze az eredeti állapot helyreállítására.

Amennyiben a zavaró állapot kezdete óta már több, mint egy év eltelt, kizárólag a bírósághoz, egy éven belül (ha a felek között akár a birtoklás ténye, a kár birtokláshoz való jog vitás) kérelmével a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz (is) fordulhat.

A jegyző előtt folyó birtokvédelmi eljárás során a ténylegesen birtokló felek állnak egymással szemben. Az eljárás csak konkrétan (névvel, lakcímmel) megnevezett természetes személy ellen indítható.

Az eljárás kizárólag az érintett által személyesen kezdeményezhető, illetve helyette és nevében szabályos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja is eljárhat.

Felhívom az ügyfelek figyelmét, hogy:

„ A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési helyének, anyja nevének, lakcímének, valamint külön törvényben vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendeletében meghatározott személyes adatának kezelésére.” (Ket. 17. § (2) bek.) Ahol a Ket. ügyfelet említ, azon birtokvédelmi eljárásban részt vevő feleket kell érteni.

„ Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.” ( az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6 .§ (6) bekezdése )

Vonatkozó jogszabályok:

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  (5:5.-5:8. §-ok)

– a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet

 

Letölthető dokumentumok:

            – Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

Növényvédelmi eljárás (parlagfüves ingatlanok bejelentése)

Az önkormányzat Jegyzője hatósági úton szerez érvényt az élelmiszerekről és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben (továbbiakban: Éltv.) foglalt előírások betartására.

A fentiek be nem tartása esetén, annak kikényszerítésére az Éltv.  által előírtak szerint

– parlagfűvel szennyezett ingatlan esetében a közérdekű védekezés azonnali hatályú elrendelésére, az illetékes önkormányzat jegyzője intézkedik,

– gyomos elhanyagolt ingatlanok esetében a növényvédelmi feladatok elvégzésére kötelező határozatban foglaltak elmulasztása esetén szintén az illetékes önkormányzat jegyzője intézkedik a közérdekű védekezés azonnali elrendeléséről.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a gyomnövényekkel, parlagfűvel szennyezett ingatlan pontos címét, helyrajzi számát. Amennyiben a bejelentőnek tudomása van az ingatlan tulajdonosának személyéről, erről nyilatkoznia kell.

Külterületen fekvő növényvédelmi szempontból elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatos bejelentéseiket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nagykállói Járási Hivatalánál 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.tehetik meg.

Az ügyintézés határideje 30 nap, amely 30 nappal meghosszabbítható. A lakossági közérdekű bejelentés díj- és illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok:

 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
 • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény;
 • a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet,
 • a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet;
 • évi XCIII. törvény az illetékekről.

Letölthető dokumentumok:

 • Növényvédelmi bejelentés

Adásvételi szerződések hirdetmény útján történő közzététele

A föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére az adásvételi szerződéseket felek általi aláírását követő 8 napon belül formanyomtatványon, közzétételi kérelmet kell benyújtani az egységes okiratba foglalt adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt. A jegyző feladata, hogy felhívja a hiányosság pótlására a közzétételt kérőt (pl ha nem megfelelő példányszámban került benyújtásra az okirat). Meg kell tagadnia a közzétételi kérelem teljesítését, ha e felhívásnak az ügyfél nem tesz eleget, vagy a kérelem nem az eladótól származik.

Több föld egybefoglalt vételáron történt eladására csak akkor kerülhet sor, ha azok egymással szomszédosak vagy egy mezőgazdasági üzemközponthoz tartoznak.

A jegyzőhöz 4 eredeti példány szerződést kell benyújtani, melyből 1 példánynak biztonsági papíron kell készülnie. A kifüggesztésre kerülő egyik, nem biztonsági papíron készült szerződést anonimizálva kell kifüggeszteni az önkormányzat hirdetőtábláján, mégpedig az alábbiak szerint: a név, felek címe és állampolgársága kivételével a személyazonosító adatokat felismerhetetlenné kell tenni. A kifüggesztett okiratra záradék is kerül, ami tartalmazza a kifüggesztés időpontját és az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő utolsó napját, azzal a felhívással, hogy e határidő jogvesztő. Ezzel egy időben elektronikus tájékoztatás is megtörténik a www.magyarorszag.hu-n.

A jognyilatkozat megtételére nyitva álló 60 napba nem számít bele a kifüggesztés és a levétel napja. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel (pl:hétvége, ünnepnap), úgy a határidő a következő munkanapon jár le. Ebben az esetben a levétel napja is tolódik, amely a lejárat napját követő munkanap.

Az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az elővásárlásra jogosult mely törvényen, mely sorrend, annak mely ranghelyén gyakorolja jogát, illetve a földforgalmi tv.13-15. §-aiban felsorolt nyilatkozatokat.

A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az adásvételi szerződések eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek, és egy időben tájékoztatja az eladót is.

A Kamara állásfoglalása után a jegyző a kézhezvételt követő 3 napon belül 5 napra kifüggeszti az állásfoglalást. Ezen idő alatt élhetnek a jogosultak kifogással, mely tárgyában a Képviselő-testület dönt. A határidő letelte után a jegyző tájékoztatja a földhivatalt a kifogás benyújtásáról, valamint abban az esetben is, ha nem érkezett kifogás.

A Kérelemmel együtt benyújtandó 4 db eredeti adásvételi szerződés (amelyek közül 1 biztonsági papíron szerkesztett szerződés)

Vonatkozó jogszabályok:

 • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény,
 • évi CCXII. törvény a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról,
 • 47/2014. (II.26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól,
 • 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

Letölthető dokumentumok:

 • Adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem /formanyomtatvány/

 Haszonbérleti szerződések hirdetmény útján történő közzététele

A haszonbérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni. A jegyző részére 4 eredeti példányba kell benyújtani, a közzétételi kérelemmel együtt. A haszonbérleti szerződéseknek nem kell biztonsági okmányon szerkesztettnek lenniük. A benyújtott haszonbérleti szerződés egyik eredeti példányán felismerhetetlenné kell tenni a haszonbérbeadó és a haszonbérlő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot, vagyis anonimizálni. A jegyző a kifüggesztett szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és az elő haszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját, azzal a felhívással, hogy e határidő jogvesztő. Ezzel egy időben elektronikus tájékoztatás is megtörténik a www.magyarorszag.hu-n.

A jognyilatkozat megtételére nyitva álló 15 napba nem számít bele a kifüggesztés és a levétel napja. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munkaszüneti nap (pl: hétvége, ünnepnap), úgy a határidő a következő munkanapon jár le. Ebben az esetben a levétel napja is tolódik, amely a lejárat napját követő munkanap.

A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződések eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek, és egy időben tájékoztatja az eladót is.

A szerződések hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj és illetékmentes.

A Kérelemmel együtt benyújtandó 4 db eredeti haszonbérleti szerződés.

Vonatkozó jogszabályok:

 • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény,
 • évi CCXII. törvény a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról,
 • 47/2014. (II.26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól,
 • 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

Letölthető dokumentumok:

 • Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem /formanyomtatvány/

A panasz és a közérdekű bejelentés

A panasz, olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

A közérdekű bejelentés, olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.

Ha nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, a panaszt vagy a közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez át kell tenni. Az áttételről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az áttétellel egyidejűleg értesíteni kell.

Ha a közérdekű bejelentés jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslatot tartalmaz, azt a jogalkotói hatáskörrel rendelkező személynek vagy szervnek is meg kell küldeni.

Az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni, ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.

Az eljárás illetékmentes

Az eljárásra jogosult szerv a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt meghallgatja, ha azt a panasz vagy a közérdekű bejelentés tartalma szükségessé teszi.

Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor – a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével – a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt haladéktalanul értesíti.

Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézéséről a panaszost vagy közérdekű bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt, továbbá az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető.

A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát.

A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított az egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

Vonatkozó jogszabályok

 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

Dél-Nyírségi Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás működtetéséhez kapcsolódó feladatok

A Társulásban részt vevő települési önkormányzatok a Társulást egyes szociális ellátási, gyermekjóléti ellátási, egészségügyi ellátási és területfejlesztési feladatok végrehajtására, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására hozták létre

 

A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait Nagykállói Polgármesteri Hivatal látja el.

 

Az aljegyző szervezi a Társulás működésével, valamint az elnök, alelnök, és bizottság(ok) feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, valamint közreműködik az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában, így különösen végzi:

 • megszervezi a társulás üléseit, gondoskodik a jegyzőkönyvvezetésről,
 • ellátja a Társulás intézményei, költségvetési szervei vonatkozásában az alapítói, irányítói feladatok és döntések előkészítését és végrehajtását,
 • feltárja a pályázati lehetőségeket és a Társulás döntése alapján gondoskodik azok benyújtásáról,
 • végrehajtja a Társulás nyertes pályázatait,
 • ellátja az egyéb adminisztrációs feladatokat,
 • részt vesz a térségi programok megvalósítási folyamataiban,
 • kapcsolatot tart a közigazgatási szervekkel, intézményekkel.

Vonatkozó jogszabályok:

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Letölthető dokumentumok

Birtokvédelem

Kitöltő program szükséges hozzá. További információk az alábbi linken: ÁNYK Nyomtatványkitöltő