Adásvételi szerződések hirdetmény útján történő közzététele

A föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére az adásvételi szerződéseket felek általi aláírását követő 8 napon belül formanyomtatványon, közzétételi kérelmet kell benyújtani az egységes okiratba foglalt adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt. A jegyző feladata, hogy felhívja a hiányosság pótlására a közzétételt kérőt (pl ha nem megfelelő példányszámban került benyújtásra az okirat). Meg kell tagadnia a közzétételi kérelem teljesítését, ha e felhívásnak az ügyfél nem tesz eleget, vagy a kérelem nem az eladótól származik.

Több föld egybefoglalt vételáron történt eladására csak akkor kerülhet sor, ha azok egymással szomszédosak vagy egy mezőgazdasági üzemközponthoz tartoznak.

A jegyzőhöz 4 eredeti példány szerződést kell benyújtani, melyből 1 példánynak biztonsági papíron kell készülnie. A kifüggesztésre kerülő egyik, nem biztonsági papíron készült szerződést anonimizálva kell kifüggeszteni az önkormányzat hirdetőtábláján, mégpedig az alábbiak szerint: a név, felek címe és állampolgársága kivételével a személyazonosító adatokat felismerhetetlenné kell tenni. A kifüggesztett okiratra záradék is kerül, ami tartalmazza a kifüggesztés időpontját és az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő utolsó napját, azzal a felhívással, hogy e határidő jogvesztő. Ezzel egy időben elektronikus tájékoztatás is megtörténik a www.magyarorszag.hu-n.

A jognyilatkozat megtételére nyitva álló 60 napba nem számít bele a kifüggesztés és a levétel napja. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel (pl:hétvége, ünnepnap), úgy a határidő a következő munkanapon jár le. Ebben az esetben a levétel napja is tolódik, amely a lejárat napját követő munkanap.

Az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az elővásárlásra jogosult mely törvényen, mely sorrend, annak mely ranghelyén gyakorolja jogát, illetve a földforgalmi tv.13-15. §-aiban felsorolt nyilatkozatokat.

A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az adásvételi szerződések eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek, és egy időben tájékoztatja az eladót is.

A Kamara állásfoglalása után a jegyző a kézhezvételt követő 3 napon belül 5 napra kifüggeszti az állásfoglalást. Ezen idő alatt élhetnek a jogosultak kifogással, mely tárgyában a Képviselő-testület dönt. A határidő letelte után a jegyző tájékoztatja a földhivatalt a kifogás benyújtásáról, valamint abban az esetben is, ha nem érkezett kifogás.

A Kérelemmel együtt benyújtandó 4 db eredeti adásvételi szerződés (amelyek közül 1 biztonsági papíron szerkesztett szerződés)

Vonatkozó jogszabályok:

  • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény,
  • évi CCXII. törvény a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról,
  • 47/2014. (II.26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól,
  • 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

Letölthető dokumentumok:

  • Adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem /formanyomtatvány/