Birtokvédelemi eljárás

Akit birtokától megfosztanak, vagy a birtoklásában zavarnak a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti állapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

Az eljárás kizárólag kifejezetten erre irányuló kérelemre indul.

Az eljárás során az ügyintéző az eljárás megindulásától számított 3 napon belül megküldi a birtokvédelmi kérelmet az ellenérdekű félnek nyilatkozattétel céljából. A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be (az ügyintézési határidő tizedik, tolmács kirendelése esetén huszonötödik napja), ezt követően a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján határozattal dönt.

A kérelmet annál a jegyzőnél lehet előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul.

Írásban előterjesztett kérelem esetén a kérelem és a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok (egyel több példányban, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri)

Az ügyintézési határidő 15 nap, amely határidő az illeték lerovásával együtt benyújtott kérelem jegyzőhöz érkezését, vagy azt követően megfizetett illeték lerovásának igazolását követő napon kezdődik.

Az eljárás illetékköteles (3000.-Ft), melyet illetékbélyegben a kérelemhez csatolni.

Amennyiben a zavaró állapot kialakulásának kezdete óta egy év még nem telt el, kérelmével a jegyzőhöz fordulhat, melynek során kérheti, hogy a jegyző a birtokháborítót a zavaró magatartástól tiltsa el és kötelezze az eredeti állapot helyreállítására.

Amennyiben a zavaró állapot kezdete óta már több, mint egy év eltelt, kizárólag a bírósághoz, egy éven belül (ha a felek között akár a birtoklás ténye, a kár birtokláshoz való jog vitás) kérelmével a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz (is) fordulhat.

A jegyző előtt folyó birtokvédelmi eljárás során a ténylegesen birtokló felek állnak egymással szemben. Az eljárás csak konkrétan (névvel, lakcímmel) megnevezett természetes személy ellen indítható.

Az eljárás kizárólag az érintett által személyesen kezdeményezhető, illetve helyette és nevében szabályos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja is eljárhat.

Felhívom az ügyfelek figyelmét, hogy:

„ A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési helyének, anyja nevének, lakcímének, valamint külön törvényben vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendeletében meghatározott személyes adatának kezelésére.” (Ket. 17. § (2) bek.) Ahol a Ket. ügyfelet említ, azon birtokvédelmi eljárásban részt vevő feleket kell érteni.

„ Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.” ( az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6 .§ (6) bekezdése )

Vonatkozó jogszabályok:

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  (5:5.-5:8. §-ok)

– a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet

 

Letölthető dokumentumok:

            – Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben