Haszonbérleti szerződések hirdetmény útján történő közzététele

A haszonbérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni. A jegyző részére 4 eredeti példányba kell benyújtani, a közzétételi kérelemmel együtt. A haszonbérleti szerződéseknek nem kell biztonsági okmányon szerkesztettnek lenniük. A benyújtott haszonbérleti szerződés egyik eredeti példányán felismerhetetlenné kell tenni a haszonbérbeadó és a haszonbérlő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot, vagyis anonimizálni. A jegyző a kifüggesztett szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és az elő haszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját, azzal a felhívással, hogy e határidő jogvesztő. Ezzel egy időben elektronikus tájékoztatás is megtörténik a www.magyarorszag.hu-n.

A jognyilatkozat megtételére nyitva álló 15 napba nem számít bele a kifüggesztés és a levétel napja. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munkaszüneti nap (pl: hétvége, ünnepnap), úgy a határidő a következő munkanapon jár le. Ebben az esetben a levétel napja is tolódik, amely a lejárat napját követő munkanap.

A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződések eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek, és egy időben tájékoztatja az eladót is.

A szerződések hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj és illetékmentes.

A Kérelemmel együtt benyújtandó 4 db eredeti haszonbérleti szerződés.

Vonatkozó jogszabályok:

  • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény,
  • évi CCXII. törvény a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról,
  • 47/2014. (II.26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól,
  • 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

Letölthető dokumentumok:

  • Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem /formanyomtatvány/