Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A Polgármesteri Hivatal gyámhatósága megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot:

– amennyiben a gyermeket szülei közösen nevelik, a családban az egy főre jutó havi jövedelem összeg nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át, (38.475.-ft-ot),

– ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve fogyatékos és  a családban az egy főre jutó havi jövedelem összeg nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át, (41.325.-ft-ot),

– a támogatás megállapítása során minden esetben vagyonvizsgálatot kell tartani, vagyonnak azt a hasznosítható ingatlant, vagy járművet kell tekinteni, amelynek az egy főre jutó értéke meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000.-ft-ot). Nem minősül vagyonnak a lakott ingatlan, a mozgáskorlátozottságra való tekintettel fenntartott gépjármű.

 

 

Egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.

 

A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja  a kérelem benyújtásának napja.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság – ideértve az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátást is – ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

 

A kedvezmény megállapításával a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

– Gyvt. 21/B §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi      gyermekétkeztetésre,

  • a Gyvt.20/A §-ban meghatározott természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány),
  • az Gyvt-ben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok

  • az egy háztartásban élők lakcímkártya, taj kártya másolata,
  • a kereső személyek utolsó havi nettó jövedelem igazolása, nyugdíj összesítője,
  • 16 évet betöltött, de még tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek iskola jogviszony igazolása,
  • gépjármű forgalmi engedély másolata,
  • a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés,
  • egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényéről,
    a gyermek tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságáról szóló igazolás

Ügyintéző

Jaczináné Balogh Ibolya

Tel:42/263-101 / 135 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok

Formanyomtatvány

Környezettanulmány hátrrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

Formanyomtatvány

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap) valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához ( B. lap)