Lakásfenntartási hozzájárulás

Igényelhetik azok, ahol:

(1) A lakásfenntartási hozzájárulás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás, amely a villanyáram-, a gázfogyasztás, a víz- és csatornahasználathoz,  valamint a lakbérhez kerül megállapításra.

(2) A lakásfenntartási hozzájárulást természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3) Lakásfenntartási hozzájárulásra jogosult az a személy
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem
aa) egyedül élő esetén nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át,
ab) kétszemélyes vagy többszemélyes háztartás esetén nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át,
feltéve, hogy a háztartás igazolt havi lakásfenntartási költsége a háztartás havi összjövedelmének 25 %-át meghaladja, és a háztartás tagjainak vagyona nincs.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában lakásfenntartási költségnek minősül, a lakhatási költségek körébe tartozó kifizetett
a)    közüzemi díj (vezetékes gáz-, villanyáram-, víz- és csatornahasználati díj, szemétszállítás díja),
b)    lakbér, lakáshasználati díj,
c)    lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztés,
d)    albérleti díj,
e)    lakásbiztosítás díja.

(5) A lakás fenntartásának költsége kiszámolása során
a) amennyiben a lakás céljára használt ingatlan fűtése nem vezetékes gázzal megoldott módon történik, és a kérelmező nem csatol be igazolást a fűtés költségéről, úgy a lakás fűtési költségeként 170.-ft/m2 vehető figyelembe,
b) A főzési célra szolgáló gázfogyasztás esetében a támogatás odaítéléséhez  szükséges         lakás fenntartásával járó költség elszámolásához lakásonként havonta egy gázpalack vezető figyelembe, melynek értéke: 5.000.-ft,
c)    Amennyiben az előző hónapban a közüzemi számla fizetése éves elszámolás szerint történt, úgy a közüzemi költség egy hónapra vetített összegét lehet figyelembe venni

(6) A lakásfenntartási hozzájárulás esetén a kérelmező által lakott lakás nagysága nem haladhatja meg a 100 m2-t.

(7) A lakásfenntartási hozzájárulást  tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani, és annak havi összege 5.000.-ft.

(8) Lakásfenntartási hozzájárulás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(9) Nem állapítható meg a lakásfenntartási hozzájárulás vezetékes gázdíj hozzájárulás címén ha a kérelmező vagy háztartásának tagja részére a tárgyévben, tűzifa hozzájárulás címén rendkívüli települési támogatás került megállapításra.

(10) A lakásfenntartási hozzájárulás tovább nem folyósítható, és a hozzájárulásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a)    a lakásfenntartási hozzájárulásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik,
b)    a jogosult a hozzájárulás megszüntetését kéri,
c)    a jogosult meghal, vagy
d)    a közüzemi szolgáltatás megszűnt.

(11) A lakásfenntartási hozzájárulás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 8. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(12) A lakásfenntartási hozzájárulás megállapításához csatolni kell
a)    a háztartás tagjai havi nettó jövedelmének hitelt érdemlő igazolását, és vagyonnyilatkozatait,
b)    a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását, valamint
c) a háztartás (4) bekezdésében foglalt havi lakásfenntartási költségeinek a kérelem benyújtását megelőző havi – nem havi rendszerességgel esedékes költségek esetén az elszámolási időszaknak megfelelően a legutolsó – befizetett hitelt érdemlő bizonylatait, a közüzemi szolgáltatás azonosítóit.

(13) A lakásfenntartási hozzájárulás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató, a jogosult részére írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni a szolgáltató azonosító adatait.

(14) A lakásfenntartási támogatás kifizetéséről a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság dönt.

 

 

 

Kérelemhez csatolandó dokumentumok

– az egy lakásban bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek lakcímkártya, taj kártya másolata,

– a kereső személyek utolsó havi nettó jövedelem igazolása, nyugdíj összesítője,

– gépjármű forgalmi engedély másolata,

– minden utolsó havi közüzemi számla összesítőjének másolata, tulajdoni lap másolat,

– a  lakásban élő minden személy vagyonnyilatkozata.

Ügyintéző

Jaczináné Balogh Ibolya

Tel:42/263-101 / 135 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok