Havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély

Igényelhetik azok, ahol:

  1. a) a családtag(ok) betegsége miatt a családnak havi gyógyszerköltsége – vagy életveszélyes állapot megelőzése, megszüntetése, vagy egyéb módon el nem érhető állapotjavulást eredményező gyógyhatású termék vagy terápia igazolt költsége – az egy főre jutó havi jövedelem 100 %-át meghaladja,
  2. b) rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények következtében a lakás céljára szolgáló saját tulajdonú ingatlan lakhatási költségeinek megfizetése nem biztosított, Nagykállóban állandó lakóhellyel rendelkezik és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

 

Az  a) pontban meghatározott ellátásra való jogosultságot a kezelőorvosnak a gyógyhatású termék fogyasztását illetve a terápián való részvétel indokoltságát a gyógyszerek, gyógyhatású szerek tételes felsorolásával, vagy a terápia megjelölésével igazolni kell. A kezelőorvos igazolásának tartalmaznia kell azt is, hogy a gyógyszerek, gyógyhatású szerek, ill. terápia alkalmazásának szükségessége legalább 3 hónapig fennáll.

 

A kérelmező köteles igazolni a gyógyszerek, gyógyhatású szerek illetve terápia havi költségét. E rendelkezés alkalmazásában igazolásnak minősül különösen a gyógyszertár, ill. forgalmazó által a gyógyszer, gyógyhatású szer árára vonatkozó nyilatkozat, ill. a terápiát végző szerv által közölt költség.

 

Az  a) pontjában meghatározott havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély hat hónapi időtartamban állapítható meg és annak havi összege maximum az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-a, (28.500.-ft)

 

A b) pontban meghatározott ellátásra való jogosultság megállapítható, ha az alábbi feltételek közül legalább egy fennáll:

 

1) a lakás fenntartásával járó költségek az egy főre jutó havi jövedelem 60 %-át meghaladják,

2) önhibáján kívül legfeljebb 2 havi, számlával igazolt közüzemi díjhátraléka halmozódott fel, amelyet önerőből nem tud kiegyenlíteni,

3) tartós betegség, vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesés következett be,

4) tartós beteg gyermek neveléséről gondoskodik, akire tekintettel emelt összegű családi pótlékban részesül,

5)  fogyatékossági támogatásban részesül,

6) a rendkívüli élethelyzet fennállása és igazolása, különösen tartós, legalább 3 hónapot meghaladó kórházi kezelés, három hónapnál hosszabb betegség, munkanélkülivé válás (igazolt álláskeresési támogatásra való jogosultság, vagy az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésről szóló okirattal).

 

A b) pontban meghatározott havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély igénylésének megalapozott elbírálásához részletes, minden körülményre (vagyoni, jövedelmi, szociális és életkörülményekre, lakáshelyzetre, stb.) kiterjedő helyszíni környezettanulmányt kell készíteni a kérelmező lakásán.

 

A környezettanulmány elkészítéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság egy tagjának közreműködésével. Az e munkában résztvevők munkáját a jegyző és a bizottság elnöke közösen szervezi. A hat hónapnál nem régebbi, ugyanazon a címen elvégzett környezettanulmány a kérelem elbírálásánál figyelembe vehető.

 

A b) pontban meghatározott havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély tárgyév december 31. napjáig tartó határozott időre állapítható meg és annak havi összege 2.500.- Ft.

 

A pénzbeli ellátás helyett részben vagy egészben természetbeni ellátás is nyújtható.

 

Amennyiben a lakás céljára használt ingatlan fűtése nem vezetékes gázzal megoldott módon történik és a kérelmező nem csatol be igazolást a fűtés költségéről, úgy a lakás fűtési költségeként 170,-Ft/m2 vehető figyelembe.

 

Főzési célra szolgáló gázfogyasztás esetében a támogatás odaítéléséhez szükséges lakás fenntartásával járó költség elszámolásához lakásonként havonta egy gázpalack vehető figyelembe.

 

A havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segélyben részesülők – a folyósítás időtartama alatt – rendkívüli települési támogatásban nem részesülhetnek.

 

A b) pontban meghatározott havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély megállapításáról a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság dönt.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok

– az egy lakásban bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek lakcímkártya, taj kártya másolata,

– a kereső személyek utolsó havi nettó jövedelem igazolása, nyugdíj összesítője,

– gépjármű forgalmi engedély másolata,

– minden utolsó havi közüzemi számla összesítőjének másolata, tulajdoni lap másolat,

– a  lakásban élő minden személy vagyonnyilatkozata.

Ügyintéző

Jaczináné Balogh Ibolya

Tel:42/263-101 / 135 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok