Helyi iparűzési adó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

 1. építőipari tevékenységet folytat illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. (ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül), vagy
 2. bármely – az a) pontba nem sorolható – tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

 

Az iparűzési adó alanyának minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

 1. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó;
 2. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000,-Ft-ot meghaladja (azon őstermelő, akinek bevétele a 600.000,-Ft-ot nem éri el, külön formanyomtatványon Nyilatkozat benyújtására köteles);
 3. a jogi személy, ideértve azt is ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll;
 4. egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak;

 

Az adóalanyt azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, így bevallás-benyújtási kötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye található.

Amennyiben az adóalany székhelyén kívül telephellyel is rendelkezik, akkor az adó alapját a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően az adóalanynak a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. mellékletében meghatározott módon meg kell osztania.

 

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó.

 

Az adó mértéke

 • állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.
 • ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000,-Ft.

 

Határidők:

 • a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül kell bejelentkezni az iparűzési adó alá,
 • adóbevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az adót egyidejűleg megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelhető vissza a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözete,
 • adóelőleg fizetési kötelezettségét az adózó önadózás útján teljesíti az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig,
 • a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésre kötelezett adózónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie és a rendszeresített nyomtatványon bevallást tenni.

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozó

A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó – az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített – bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját nem KATA szerint kívánja megállapítani. A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalap-megállapítás választása esetén az adó adóévi alapja székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
 • Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ügyintézők

Frank László

ABC rend alapján készült felosztás szerint az A-B és R-ZS-ig eső ügyfelek körében

Elérhetőségek:

tel: 42/263-101, 142-es mellék

fax: 42/263-309

e-mail: adohat@nagykallo.hu

 

Erdei Csilla

ABC rend alapján készült felosztás szerint a C-P-ig eső ügyfelek körében

Elérhetőségek:

tel: 42/263-101, 134-es mellék

fax: 42/263-309

e-mail: adohat@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok