A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA, GAZDÁLKODÁSI ÉS BESZÁMOLÁSI FELADATOK, STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS

A képviselő-testület és a társulási tanács döntéseinek előkészítésén túl a csoport feladatainak meghatározó részét a költségvetés végrehajtása jelenti, amely az alábbiakat foglalja magában:

 

 • a kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele,
 • a gazdasági események számviteli rögzítése,főkönyvi könyvelése,függő bevételek és kiadások rendezése,
 • havi költségvetési jelentés, negyedéves mérlegjelentés és éves beszámoló összeállítása, határidőre történő továbbítása a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére,
 • a hivatal ügyrendjének, a gazdálkodáshoz kapcsolódó ‐ a számviteli törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt – belső szabályzatok elkészítése, aktualizálása,
 • havi finanszírozási ütemterv és likviditási terv elkészítése a likviditás folyamatos biztosításához,
 • kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése (utalványrendeletek elkészítése),
 • banki és házi pénztári kifizetések lebonyolítása,
 • önkormányzat adósságállományának és pénzügyi befektetésének nyilvántartása,
 • a hitel igénybevételéhez szükséges dokumentáció, hitelszerződések előkészítése, a hitelek és hitelkamatok törlesztése, nyilvántartása,
 • kezességvállalások, kölcsönök állományának nyilvántartása,
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő ÁFA és egyéb központi adókkal kapcsolatosadóbevallások elkészítése, az adók befizetése, visszaigénylése,
 • rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (megbízási díj, tiszteletdíj, költségtérítés, költségátalány, étkezési utalvány, bérlet, iskolakezdési támogatás, SZÉP kártya, egészségügyi költségtérítés /szemüveg/, adóköteles természetbeni juttatás, jutalom, stb.) számfejtése és annak pénzügyi teljesítése,
 • a Kötelezettségvállalási szabályzat alapján az utalványozással, ellenjegyzéssel, szakmai teljesítéssel, valamint az érvényesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a szigorú számadási kötelezettség körébe bevont bizonylatok nyilvántartása és elszámoltatása, illetve az értékpapírok analitikus nyilvántartásának vezetése,
 • a társulási tanács határozatainak a Gazdasági Csoport feladatkörébe tartozó végrehajtásával kapcsolatos teendők (szerződések, megrendelők elkészítése, kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése stb.),
 • a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával, költségvetési előirányzat felhasználásával kapcsolatos Polgármesteri Hivatalra háruló utalási, könyvelési, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok ellátása,
 • kimenő és beérkező számlák rögzítése, iktatása az integrált költségvetési könyvelési rendszerben,
 • az önkormányzat és társulás vagyonának, a vagyon változásának analitikus nyilvántartása, a vagyon vagyonkataszteri nyilvántartással történő egyeztetése,
 • az éves leltározási feladatok megszervezése, lebonyolítása, a leltárak kiértékelésével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • behajthatatlan követelésekről tájékoztató készítése a képviselő-testület/bizottság részére,
 • az önkormányzat által nyújtott támogatások nyilvántartása és elszámoltatása,
 • számlázási feladatok ellátása, bevételek beszedése, hátralékosok felszólítása, túlfizetések, téves befizetések rendezése,
 • az éves költségvetési törvényben meghatározott állami hozzájárulások és költségvetési támogatások igénylésével, monitoringjával és elszámolásával kapcsolatos feladatok,
 • az Önkormányzat által kötött szerződések nyilvántartása, az 5 millió forint feletti szerződések közzététele,
 • a vagyonkezelési szerződés alapján átadott vagyon értékcsökkenése elszámolásának és vagyonra visszaforgatásának év végi egyeztetése,
 • az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök leltár és nyilvántartás szerinti egyeztetése,
 • a népszavazás, országgyűlési választások, helyhatósági választások kapcsán felmerült kiadások, bevételek analitikus nyilvántartása és a pénzügyi elszámolás elkészítése

 

 

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
 • Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
 • Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet
 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
 • Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
 • Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 • A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 3/2007. (I.29.) Önkormányzati rendelet
 • az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 40/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet

 

Ügyintézők:

 

Mészáros Sándorné

 • Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos könyvelési, beszámolási, statisztikai adatszolgáltatásifeladatok,
 • a népszavazás, országgyűlési választások, helyhatósági választások kapcsán felmerült kiadások, bevételek analitikus nyilvántartása

 

Elérhetőségek: telefon: 42/263-101/125 mellék

fax: 42/263-309

e-mail: gazdasagi@nagykallo.hu

Jónás Jánosné

 • a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és intézményei költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos könyvelési, beszámolási, statisztikai adatszolgáltatásifeladatok,
 • az éves költségvetési törvényben meghatározott állami hozzájárulások és költségvetési támogatások igénylésével, monitoringjával és elszámolásával kapcsolatos feladatok,

 

Elérhetőségek: telefon: 42/263-101/119 mellék

fax: 42/263-309

e-mail: gazdasagi@nagykallo.hu

 

Győriné Fekete Gabriella

 • civil szervezeteknek nyújtott működési támogatások nyilvántartása, elszámoltatása, támogatási szerződések elkészítése,
 • óvadékok nyilvántartása,
 • számlázási feladatok
 • banki átutalások teljesítése,
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő adóbevallások elkészítése, benyújtása,
 • a népszavazás, országgyűlési választások, helyhatósági választások pénzügyi elszámolásának elkészítése, továbbítása

 

Elérhetőségek: telefon: 42/263-101/113 mellék

fax: 42/263-309

e-mail: gazdasagi@nagykallo.hu

 

 

Morong Anita

 • Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat házipénztárának kezelése, pénztári forgalmának lebonyolítása,
 • Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és intézményei házipénztárának kezelése, pénztári forgalmának lebonyolítása

 

Elérhetőségek: telefon: 42/263-101/124 mellék

fax: 42/263-309

e-mail: gazdasagi@nagykallo.hu

 

Pénztár nyitvatartási rendje:

                                    Hétfő:             8.30 – 11.30

Kedd:              8.30 – 11.30

Szerda:             8.30 – 11.30,

13.30 – 15.30

Csütörtök:       8.30 – 11.30

Péntek:             nincs

 

 

Varró Éva

 • az önkormányzati és társulási vagyon és a vagyon változásának nyilvántartása,
 • éves leltározási ütemterv készítése, a leltározási feladatok megszervezése, lebonyolítása, a leltárak kiértékelése,
 • selejtezési javaslat bekérése, selejtezett eszközök nyilvántartásból történő kivezetése,
 • az Önkormányzat által kötött szerződések nyilvántartása, adatszolgáltatás az 5 millió forint feletti szerződések közzétételéhez,
 • beruházási statisztikai jelentések készítése

 

Elérhetőségek: telefon: 42/263-101/172 mellék

fax: 42/263-309

e-mail: gazdasagi@nagykallo.hu

 

 

Letölthető dokumentumok:

 

Meghatalmazás

Pályázati Adatlap az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

Elszámoló Adatlap az önkormányzati támogatás felhasználásáról