Ápolási hozzájárulás

Ápolási hozzájárulás

(1) Az ápolási hozzájárulás a 18. életévet betöltött, tartósan beteg, gondozásra szoruló hozzátartozójának állandó otthoni ápolását, gondozását végző személy részére biztosított anyagi hozzájárulás.

(2) Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási hozzájárulásra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára adható.

(3) Az ápolási hozzájárulás megállapítható a nagykorú hozzátartozónak (továbbiakban ápoló), aki 18. életévét betöltött tartósan beteg, gondozásra szoruló személy (továbbiakban ápolt) állandó otthoni ápolását, gondozását végzi, ha
a) az ápoló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 250 %-át,
b)  az ápoló és az ápolt közös háztartásban él, vagy az ápoló tartós ottlétét, és az ápolási, gondozási feladatok elvégzését környezettanulmány igazolja.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában hozzátartozónak kell tekinteni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti személyt, valamint a szülő testvérét.

(5) A (3) bekezdés alkalmazásában tartósan beteg, gondozásra szoruló személy az, aki előre láthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban, állandó ápolást, gondozást igényel, és
a) mások személyes segítsége nélkül, önállóan nem képes
aa) étkezni,
ab) tisztálkodni,
ac) öltözködni,
ad) illemhelyet használni,
ae) lakáson belül – segédeszköz igénybevétele nélkül – közlekedni, feltéve, hogy esetében a felsoroltak közül legalább három feltétel egyidejűleg fennáll, továbbá
b) az ápolás, gondozás szükségességét az ápolt lakcímén felvett környezettanulmány alátámasztja.

(6) Az ápolási hozzájárulás havi összege az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszege 75 %- ának 100 Ft-ra felfelé kerekített összege.

(7) Az ápolási hozzájárulást 6 hónap időtartamra kell megállapítani, a támogatás megállapításáról a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság dönt.

(8) Nem jogosult ápolási hozzájárulásra a hozzátartozó, ha
a) az ápolt személy 1 hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,
b)  saját jogán rendszeres pénzellátásban részesül,
c) nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, képzésben vesz részt,
d) keresőtevékenységet folytat,
e) az ápolt és az ápoló között érvényes tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés áll fenn.

(9) Az ápolási hozzájárulásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a) a (8) bekezdésben felsoroltak valamelyike bekövetkezik,
b) az ápolt személy állapota az állandó ápolást, gondozást már nem teszi szükségessé,
c) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
d) az ápolt személy meghal,
e) az ápoló lakcíme a támogatás folyósítása alatt illetékességet érintően megváltozik,

(10) Az ápolt személy halála esetén az ápolási hozzájárulás folyósítását a halál időpontja hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(11) Az ápolási hozzájárulás iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező, valamint a családjában élő közeli hozzátartozók havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, nyilatkozatokat.

(12) Az ápolást végző személynek a házi segítségnyújtás keretében segítség nyújtható, illetve az ápolt személy átmenetileg, de egybefüggően legfeljebb egy hónapos időtartamban ellátható, ha
a) az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja,
b) az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységet nem tudja ellátni.

(13) Az (9) bekezdésének c) pontja alkalmazásában az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha
a) az ápolást végző személy két egymást követő napon – ide nem értve a (8) bekezdés a) pontja és a (12) bekezdésben foglalt esetet – nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről,
b) fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény, vagy az ápolt háziorvosa – ápolási kötelezettség nem teljesítéséből adódóan – az ápolt nem megfelelő ellátásáról, egészségi állapotának veszélyeztetettségéről tesz bejelentést.

Ügyintéző

Jaczináné Balogh Ibolya

Tel:42/263-101 / 135 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu

Ápolási hozzájárulás