Vásár, piac üzemeltetésének jegyzői engedélyezése

A vásárok, a piacok (ez lehet: alkalmi, ünnepi vásár, állandó vásár, illetve piac, állatvásár vagy használtcikk-vásár) üzemeltetésének engedélyezésével, nyilvántartásával, a helyi termelői piac, valamint a bevásárlóközpont nyilvántartásba vételével, ezek hatósági ellenőrzésével kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal  feladatkörébe tartozik. A vásárok, piacok engedélyezési eljárására vonatkozó hatósági döntések kiadmányozási jogával a jegyző rendelkezik.

A vásárt, piacot, ezek fenntartóját vagy üzemeltetőjét kérelemre, a becsatolt iratok, az előzetes szakhatósági hozzájárulások alapján a hatóság 15 napon belül nyilvántartásba veszi és erről határozatot és üzemeltetési engedélyt ad ki a kérelmező részére.

A helyi termelői piacot, az ilyen piac üzemeltetésére irányuló szándékot az üzemeltetőnek kell bejelenteni a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentés alapján 8 napon belül a hatóság nyilvántartásba veszi a helyi termelői piacot erről igazolást ad ki és a bejelentés másolatáról értesíti az érintett szakhatóságokat.

Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése, helyi termelői piac működése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.

–  A vásár, a piac működésének rendjét az üzemeltető határozza meg, és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja a kereskedőket és a vásárlókat. Fel kell tüntetni továbbá az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét is.

– A vásár, illetve piac esetében az üzemeltető köteles az üzleteket, árusítóhelyeket, valamint az egyéb létesítményeket és a nem árusítási célra kiképzett területrészeket, a vásárlók számára is jól látható módon sorszámmal ellátni, valamint köteles a kereskedelmi tevékenységet végzőkről, bérlőkről naprakész nyilvántartást vezetni.

– Az üzemeltető köteles a vásár, piac nyitvatartási ideje alatt a vásár, piac területén tartózkodni, a vásár, piac rendjét folyamatosan ellenőrizni és a jogszerű intézkedés érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.

– Az üzemeltető a tevékenységével kapcsolatban beérkező írásbeli panaszt köteles megvizsgálni, és az intézkedéséről, valamint annak indokairól a vásárlót a panasz kézhezvételétől, illetve beékezésétől számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni.

  • Az üzemeltető felel azért, ha a vásár, piac területén jogszabály által tiltott tevékenység, vagy tiltott termékértékesítés történik.

A kérelem és mellékletei alapján a Jegyző a vásár rendezője és a piac fenntartója részére vásár-illetve piacüzemeltetési engedélyt ad ki a szakhatósági hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, és a vásárt, piacot nyilvántartásba veszi.

A helyi termelői piac fenntartóját a hatóság nyilvántartásba veszi, és erről a bejelentés másolatával értesíti az érintett szakhatóságokat.

A jogszabály pontosan felsorolja azon termékek körét, amelyek vásáron és piacon nem hozhatók forgalomba.

A bejelentéshez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

– a cég, egyéb gazdálkodó szervezet esetén a bejegyzésre vonatkozó cégkivonat

– társadalmi szervezet, alapítvány esetén a bírósági nyilvántartásba vétel igazolását

– a területhasználat jogszerűségét igazoló okirat

–  a piac területén az állategészségügyi állomás valamint – növényvédő szer árusítása esetén – a növény-és talajvédelmi igazgatóság részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot kell biztosítani.

– nyilatkozat, amelyben bizonyos létszám felett (fedett épület esetén: 300 fő, szabadtéri piac esetén: 1000 fő) az üzemeltető köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni. (Kiürítési, menekítési terv, szabadtéri piac esetén az időjárás változás folyamatos nyomon követésének kötelezettsége)

–  a kérelemben meg kell jelölni: a fenntartó, és az üzemeltető adatait,

– a vásár, piac elnevezését, jellegét, címét, a kijelölt területet,

– a vásár, piac tartásának időpontját, időtartamát, napi/heti nyitvatartási idejét, működési rendjét.

Vonatkozó jogszabályok

–  A vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet

– Vásárokról és piacokról szóló 26/1995. (XII.04.) Önk. rendelet.

 

Ügyintéző

Domokos Árpádné

Tel:42/263-101 / 123 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok