Hátrányos helyzet (hh) és halmozottan hátrányos helyzet (hhh) megállapítása

Hátrányos helyzetű:

Az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll

  • a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról –önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
  • a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a Szt. 33 §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
  • a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.

 

Halmozottan hátrányos helyzetű:

–  az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek akinek esetében  a fenti körülmények közül kettő fennáll,

– a nevelésbe vett vagy  utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

Csatolandó dokumentumok

lakcím kártya másolata

Ügyintéző

Jaczináné Balogh Ibolya

Tel:42/263-101 / 135 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok