Időskorúak támogatása

Időskorúak támogatásában azok a személyek részesülhetnek, akik a tárgyévben a 62. életévüket betöltötték, illetve betöltik és a családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(1)    Az időskorúak támogatásának összege 7000.- Forint.

(2)    Az időskorúak támogatására vonatkozó kérelmek benyújtására nyitva álló határidő tárgyév május 1. napjától tárgyév november 30. napjáig tart. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

(3)    Az időskorúak támogatása iránti kérelmet a rendelet 4. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(4)    E támogatás megállapításáról a polgármester dönt.

(5)    Az időskorúak támogatását egy naptári évben maximum kettő alkalommal lehet igényelni, de a két igénylés között legalább 60 napnak el kell telnie.

Ügyintéző

Jaczináné Balogh Ibolya

Tel:42/263-101 / 135 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok