Anyakönyvi eljárások

( anyakönyvi kivonatok, házasságkötéssel kapcsolatos információk, haláleset bejelentéséhez kapcsolatos információk, születési családi és utónév változtatása, házassági névviselési forma változtatása)

Anyakönyvi kivonatok

 

Anyakönyvi kivonatok kiállítását, másolatát az érintett vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén szülője vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki az okmány. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

 

Kivonatok fajtái: születési ; házassági ; bejegyzett élettársi kapcsolat ;halotti

 

Házasságkötéssel kapcsolatos információ

Házasságkötési szándék bejelentése (lakóhelytől függetlenül)

Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek:

 • a házasulók együttes, egyidejű személyes megjelenése;
 • személyazonosságot és állampolgárságot igazoló érvényes okmány (személyi igazolvány vagy útlevél);
 • lakcímkártya;
 • születési anyakönyvi kivonat;
 • elvált, özvegy fél családi állapotát igazoló záradékolt házassági kivonata.

A házasságkötés időpontja legkorábban a házassági szándék bejelentésétől számított 31. naptól tűzhető ki, a szabad házasságkötési időpontjaink figyelembevételével.

Ha a házasságkötést megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt és a házasságot nem kötötték meg, az eljárást meg kell ismételni.

A házasságkötéssel kapcsolatban felmerülő költségek:

 • 000.-Ft anyakönyvvezetői többletszolgáltatási díj munkaidő után és pihenőnapon kötött házasság esetén házasságkötő teremben;

–  45.000.-Ft anyakönyvvezetői többletszolgáltatási díj munkaidő után és pihenőnapon   kötött házasság esetén házasságkötő termen kívül.

Haláleset bejelentésével kapcsolatos információ:

Amennyiben a haláleset Nagykálló közigazgatási területén történt.

 • az orvos által kiállított, orvosi pecséttel ellátott halottvizsgálati bizonyítvány;
 • jegyzőkönyv haláleset bejelentéséről (halálozási lap);
 • az elhalt személyazonosításra alkalmas okmányai: személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély, lakcímkártya;
 • születési anyakönyvi kivonata;
 • családi állapotát igazoló okirata, ( ha az elhalt házas családi állapotú, a házassági anyakönyvi kivonata, ha elvált, a házasságát felbontó jogerős bírósági ítélete vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata, ha özvegy, az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonat);
 • a halálesetet bejelentő személyi igazolványa, lakcímkártyája;
 • szükséges az elhalt hozzátartozójának nyilatkozata az elhalt temetésének, az urna elhelyezésének helyéről.

Kórházon kívüli halálesetnél (amennyiben az elhunytat hamvasztani szeretnék) az ÁNTSZ engedélye szükséges.

Születési családi és utónév változtatása

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához. Ettől csak az az eset tér el, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági ítélet igazolja.

Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Kivétel: ha ezt a szülő kifejezetten nem kéri.

Az eljárás illetékköteles, első esetben 10.000 Ft, további névváltoztatások esetén 50.000 Ft. Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

A kérelem benyújtásához szükséges okiratok:

 • az érintett fél személyazonosító okmánya, lakcímkártyája
 • születési anyakönyvi kivonata
 • ha házas, a házassági anyakönyvi kivonata
 • kiskorú gyermekének, gyermekeinek születési anyakönyvi kivonata

Házassági névviselési forma módosítása

Házassági név módosítása a házasság fennállása alatt és felbontása után kérelmezhető.

 

Az eljáráshoz szükséges:

 • személyi igazolvány és lakcímigazolvány,
 • eredeti házassági anyakönyvi kivonat (abban az esetben, ha a házasságkötés helyszíne nem a Nagykálló)
 • illetékbélyeg (3.000 Ft értékben + amennyiben új adatokat tartalmazó kivonatot igényel 2.000 Ft értékben)

Vonatkozó jogszabályok

 • az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet,
 • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,
 • illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
 • Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről szóló 28/2015.(XII.22.) Önk. rendelete.

Ügyintéző

Domokos Árpádné

Tel:42/263-101 / 123 mellék

Fax: 42/263-309

Email: anyakonyv@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok