Talajterhelési díj

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) célja a környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése. A Ktd. alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságok látják el.

 

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

 

A talajterhelési díjat önadózással kell teljesíteni. A bevallást a tárgyévet követő év március 31-ig kell benyújtani. A talajterhelési díjat a bevallás benyújtásával egyidejűleg (március 31-ig) kell megfizetni a Nagykállói Polgármesteri Hivatal TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezetnél vezetett 68800082-00351605 sz. számlájára.

 

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

 

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt vízmennyiséggel is, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából arra feljogosított szervezet szállít el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

 

A Ktd.12.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1200 Ft/m3.

 

Nagykállóban 3 területérzékenységi szorzóval számolva 3.600,- Ft-ot kell fizetni minden egyes elfogyasztott köbméter víz mennyiség után azoknak, akiknek az ingatlana nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára

 

A bevallás benyújtásának és a bevallott talajterhelési díj megfizetésének határideje minden év március 31. napja.

 

Kedvezmények, mentességek

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 20/2013.(IX.02.) önkormányzati rendelet 3. § alapján

 

Díjfizetési kedvezményben részesül:

 1. a) 90%-os talajterhelési díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, aki 2013. évben a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt. A rácsatlakozást a víziközmű-szolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés bemutatásával kell igazolni. A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 1. számú mellékletét képező nyilatkozatot,
 2. b) 70%-os talajterhelési díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztása a 30 m3-t eléri, de a 60 m3-t nem haladja meg. E m3 feletti fogyasztás esetén a kedvezmények figyelembe vételével a teljes fogyasztás után terheli a díjfizetési kötelezettség. A díjkedvezmény igazolására a szolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóság részére megküldött éves kimutatás szolgál.

 

 1. c) 60%-os talajterhelési díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása nem haladja meg a 60 m3 vízmennyiséget és családban élők esetében a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelme a tárgyévet követő év első két hónapjában nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. A díjkedvezmény igazolására a szolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóság részére megküldött éves kimutatás és a 2. számú mellékletben szereplő nyilatkozat szolgál.

 

Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a természetes személy, aki:

 1. a) egyedül él, és kizárólag özvegyi, öregségi nyugdíj ellátásban, rehabilitációs, vagy időskorúak járadékában részesül,
 2. b) egyedül él, és a bevallás időpontját megelőző évben szerzett összes nettó jövedelme alapján számított egy havi átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,
 3. c) akinek ingatlana kizárólag kerti csappal rendelkezik. A mentesség érvényesítéséhez a talajterhelési díj bevallásakor csatolni kell a rendelet 3. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot, továbbá a Nagykállói Polgármesteri Hivatal I. fokú építésügyi hatósága helyszíni szemlét készít.
 4. d) akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 30 m3-t. A mentesség igazolására a szolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóság számára megküldött éves kimutatás szolgál.

 

A kedvezményeket és mentességeket a bevallás szabályszerű kitöltésével, és a megfelelő igazolások csatolásával lehet érvényesíteni.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
 • Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Ügyintézők

Frank László

ABC rend alapján készült felosztás szerint az A-B és R-ZS-ig eső ügyfelek körében

Elérhetőségek:

tel: 42/263-101, 142-es mellék

fax: 42/263-309

e-mail: adohat@nagykallo.hu

 

Erdei Csilla

ABC rend alapján készült felosztás szerint a C-P-ig eső ügyfelek körében

Elérhetőségek:

tel: 42/263-101, 134-es mellék

fax: 42/263-309

e-mail: adohat@nagykallo.hu

 

Letölthető dokumentumok