Köznevelési feladatok

 1. január 1-jével a jogalkotó a korábbiakban megszokott, ismert konstrukcióhoz képest egy teljesen új megvalósítási mód mellett döntött a köznevelési közfeladatok állami és helyi önkormányzati ellátása terén. Deklarálásra került, hogy a köznevelési közfeladatok ellátása alapvetően az állam közszolgálati feladata. Ez alól az óvodai nevelés képez kivételt – amely magában foglalja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését –, mivel a települési önkormányzatok kötelező feladata maradt.

A kötelező feladat ellátásáról a települési önkormányzat a megszokott módon:

 • saját intézmény fenntartásával,
 • más települési önkormányzattal történő társulással és
 • egyházi vagy magán köznevelési intézményfenntartóval kötött köznevelési szerződés útján gondoskodhat.

Az óvodai nevelésen és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésén kívül a többi köznevelési közfeladat (alapfeladat) ellátásáról az állam gondoskodik, alapvetően az állami intézményfenntartó központon keresztül.

 

Az Önkormányzat feladatai a köznevelési intézmény fenntartása kapcsán:

 • dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, alapfeladatának módosításáról, fenntartói jogának átadásáról,
 • dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,
 • meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá  a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit,
 • meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát,
 • ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket;
 • a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatosan  gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett,
 • jóváhagyja a köznevelési intézmény  továbbképzési programját,
 • értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét,
 • jóváhagyja és ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t.

 

A  köznevelési referens feladata a kapcsolattartás az oktatási intézményekkel. Adatszolgáltatás a hatályos jogszabályok alapján a kormányhivatal részére. A képviselő-testület részére elkészíti az előterjesztéseket az oktatási-nevelési intézmények működésével kapcsolatban.

 

Ügyintéző:

Moldván-Marozsán Erika köznevelési referens

Elérhetőségek:                        tel.: 42/263-101, 116-os mellék

fax.: 42/263-309

e-mail: marozsanerika@nagykallo.hu

Alkalmazott jogszabályok:

 • Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv.
 • Nemzeti köznevelésről szóló tv. végrehajtásáról kiadott 229/2012.(VIII. 28.) Korm. rend.