KÉPVISELŐ-TESTÜLET, TÁRSULÁSI TANÁCS DÖNTÉSEINEK ELŐKÉSZÍTÉSE

 • A költségvetési törvény, Képviselőtestületi döntések, szakmai, vezetői javaslatok és döntések figyelembe vételével összeállítja a költségvetési koncepciót.
 • A költségvetés tervezéséhez, a költségvetési rendelettervezet összeállításához a Hivatal belső szervezeti egységeitől és az intézményektől, a Társulási Tanács irányítása alá tartozó intézményektől a tervezéshez szükséges adatokat bekéri és összesíti. Elkészíti az önkormányzat és intézményei, a Társulási Tanács és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat költségvetési javaslatát.
 • Elkészíti az Önkormányzat költségvetési rendelettervezet szerkezetére vonatkozó javaslatot, figyelemmel az Áht. és Ávr. hatályos előírásaira.
 • Elkészíti az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet‐tervezetet a vonatkozó törvények, a Képviselő‐testület által meghatározott irányelvek (koncepció) alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő‐testület által meghatározott szerkezetben, információtartalommal és határidőben;
 • Elkészíti a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Társulási Tanács költségvetési határozattervezetét és a hozzá kapcsolódó előterjesztést.
 • Szervezi a szükséges egyeztetéseket az államháztartási törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásai figyelembe vételével.
 • A Képviselő-testület és a Társulási Tanács által elfogadott költségvetését az előírt részletezésben, a költségvetési tervezési nyomtatványok kitöltésével továbbítja a Magyar Államkincstárhoz.
 • Elkészíti az előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításáról szóló rendelet-tervezetet, határozat-tervezetet. A képviselő-testületi jóváhagyást követően gondoskodik a költségvetési rendelet, költségvetési határozat egységes szerkezetbe történő foglalásáról.
 • Gondoskodik a feladatelmaradásból adódó előirányzatok zárolásáról.
 • Az éves beszámoló keretében részt vesz a zárszámadással kapcsolatos pénzügyi számviteli feladatokban, a költségvetési támogatásokkal történő elszámolás elkészítésében.
 • Az év végi zárlati feladatok keretében intézményenként megállapítja a kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradvány összegét.

 

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
 • Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
 • Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
 • Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 • A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
 • A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet

Ügyintézők:

Kondor Tiborné

Elérhetőségek:            tel: 42/263-101, 117-es mellék

fax: 42/263-309

e-mail: kondornemarika@nagykallo.hu

 

Jónás Jánosné

Elérhetőségek:            tel: 42/263-101, 161-es mellék

fax: 42/263-309

e-mail: gazdasagi@nagykallo.hu