palyazati_felhivas

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

 

 

Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 0131/6 hrsz.-ú földrészleten elhelyezkedő telepített 42/A jelű 14,4 hektár véghasználatra érett akác önkormányzati erdőtervezett területről lábon álló fa értékesítésére, valamint a vágástakarítási és erdő felújítási munkálatok elvégzésére az alábbi nyilvános pályázati felhívást teszi közzé:

 

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

 

Nagykálló Város Önkormányzata, 4320 Nagykálló,Kállai Kettős tér 1.

 

 1. A pályázat fajtája:

 

Nyilvános

 

3.A megkötendő szerződések típusa:

 

Vállalkozási és adásvételi szerződés

 

 1. A pályázat tárgyával érintett erdőtag adatai:

 

Nagykálló Város Önkormányzata tulajdonában lévő 0131/6 hrsz.-ú földrészleten elhelyezkedő telepített 42/A jelű 14,4 hektár véghasználatra érett akác. Halmos Zoltán erdészeti szaktanácsadó által adott fatömeg becslési jegyzőkönyvben rögzítettek alapján 2108,37 nettó vastag m3 fa áll rendelkezésre a területen.

 

Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a sarangolást követően a tényleges mennyiségek eltérhetnek.

 

Nagykálló Város Önkormányzata lehetőséget biztosít az ajánlattevők részére, hogy előre egyeztetett időpontban (munkanapokon és munkaidőben) a szakirányító vezetésével a fenti erdőterület megtekintésére, a faanyag várható mennyiségének és minőségének ellenőrzése érdekében.

 

5.A vagyontárgy hasznosításának célja:

 

Nagykálló Város Önkormányzata a fent részletezett erdőrészleten található famennyiséget oly módon kívánja értékesíteni, hogy a nyertes ajánlattevő a lábon álló faanyag tulajdonjogát szerzi meg, köteles gondoskodni azonban annak kitermeléséről, elszállításáról, a vágástér takarításáról, valamint az erdőtervben meghatározott utómunkálatok elvégzéséről az erdősítés befejezettnek való nyilvánításáig.

 

A nyertes ajánlattevő köteles az utak és nyiladékok eredeti állapotba történő helyreállításáról gondoskodni. Ezen munkálatok elvégzésének végső határideje: az utolsó faanyag szállítás időpontját követő két héten belül.

 1. Ajánlati biztosíték (bánatpénz):

 

A pályázaton való részvétel biztosíték adásához kötött. A pályázati biztosíték összege 2 000 000;- forint, amelyet Önkormányzatának a Takarékbank-nál vezetett 68800082-00351155 számú bankszámlájára kell megfizetni, és legkésőbb az ajánlat benyújtásának határidejéig kell rendelkezésre bocsátani.

A pályázat benyújtásának határidejéig rendelkezésre bocsátott biztosíték azt jelenti, hogy a biztosítéknak ezen időpontig meg kell jelennie Nagykálló Város Önkormányzatának fent megjelölt bankszámlaszámán. Az átutalási közleményben kérjük az alábbi adatok feltüntetését:

 

–   „Ajánlati biztosíték fakitermelésre”

–   Pályázó neve, címe

 

Pályázó köteles pályázatához csatolni a pályázati biztosíték maradéktalan átutalására vonatkozó pénzintézeti igazolást vagy a készpénz-átutalási megbízás feladóvevényét. A bánatpénz összegét a felek eredményes pályázat esetén az alábbiak szerinti óvadéknak tekintik:

 

A pályázó köteles vállalni, hogy a vágástér takarítása, valamint az erdőtervben meghatározott utómunkálatok elvégzése, és az erdősítés megvalósításának biztosítékaként 2 000 000;- Ft óvadék megfizetésére köteles.

Az óvadék összegéből 1 000 000;- Ft szolgál a vágástér takarításának és a közelítő nyomok jó állapotának, 1 000 000;- Ft pedig a felújítási munkálatok elvégzésének biztosítékaként.

 

Amennyiben a vevő a fent részletezett munkálatokat elvégezte úgy az eladó az óvadék összegét 15 napon belül visszautalja a vevő részére. Ennek feltétele, hogy az erdészeti szakirányító, valamint az Erdészeti Igazgatóság az elvégzett munkálatok teljesítését leigazolja, és a területen az erdősítést befejezettnek minősítse.

 

Az ajánlatok érdemi elbírálása esetén a nem nyertes pályázók részére az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség lejártát követő 15 munkanapon belül visszautalásra kerül.

A pályázati kiírás visszavonása, a pályázat eredménytelensége, illetve az ajánlat érvénytelensége esetén az ajánlati biztosíték az erre vonatkozó döntés meghozatalát követő 15 munkanapon belül kamatmentesen visszajár.

Nem jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

 

 1. A pályázat benyújtásának helye:

 

Nagykálló Város Önkormányzata 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje:

 

 1. július 25. 09:00 óra

 

 

 1. A pályázat benyújtásának módja:

 

Az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatok zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon kizárólag a következő szövegrészt kérjük feltüntetni:

 

„Ajánlat önkormányzati erdőből történő fakitermelésre”

 

A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik személyesen vagy postai úton. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

 

 1. A pályázati ajánlat kötelező tartalma:

 

–   a pályázó azonosítására szolgáló adatok (természetes személy esetén: név, születéskori név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, személyazonosító igazolvány száma, személyi azonosító jele, adóazonosító jele; jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: megnevezés, székhely, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám, adószám, statisztikai számjel, képviselő neve, képviselő címe);

–   a pályázat tárgyának meghatározása, azonosító adatai (település; helyrajzi szám);

–   a megajánlott ellenszolgáltatás;

–   a bánatpénz befizetésének igazolása;

–   a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó nyilatkozat;

–   amennyiben az eljárásban meghatalmazott vesz részt, a meghatalmazás eredeti példánya;

–   a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs a kiíróval szemben fennálló, lejárt esedékességű tartozása.

 

 1. Szakmai előírások:

 

A nyertes ajánlattevő a kitermelést, a vágástér takarítást és az erdőfelújítást Halmos Zoltán erdészeti szakirányító irányítása mellett végezheti.

 

Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a sarangolást követően a tényleges mennyiségek eltérhetnek.

Ha a valós fatömeg-érték eltér a pályázatban megadott értéktől az, az ajánlattevő nyeresége, illetve vesztesége. Az adásvételi szerződés megkötését követően a fatömegre és annak minőségére vonatkozóan – az előzetes megtekintés lehetősége miatt – reklamációnak helye nincs, ajánlattevő követeléssel és igénnyel ajánlatkérő felé nem élhet.

 

Az ajánlattevő elfogadja, hogy a fakitermelés kizárólag a Hajdú-Bihar-Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztálya Erdőfelügyeleti Osztálya által kiállított határozat jogerőre emelkedése után kezdhető meg, és az abban foglaltak szerint végezhető.

Az Erdészeti Igazgatóság jogerős határozatáról az Önkormányzat értesíti az ajánlattevőt. A munkavégzés során, a műveleti lapon szereplő fakitermelési műveletek betartása kötelező.

 

Az ajánlattevő köteles a vágástakarítást elvégezni. A vágástakarítás során, a területen maradt vastag- és vékonyfát el kell távolítani. A vágástakarítás elvégzését a szakirányító igazolja az Önkormányzat és az Erdészeti Igazgatóság részére.

A megvásárolt lábon álló faanyag birtokbaadása az adásvételi szerződés aláírását és a vételár megfizetését követően történik meg, a nyertes ajánlattevő ettől az időponttól viseli a kárveszélyt.

 

A nyertes ajánlattevő a fakitermelést, a tőelválasztást kizárólag a műveleti lap kézhezvételét követően kezdheti meg.

 

A kitermelt faanyag tulajdonjogát a nyertes ajánlattevő a tőelválasztással szerzi meg.

 

Az ajánlattevőnek az erdőterv lapon az erdősítési terv részben meghatározott erdő felújítási munkálatokat el kell végezni. Ennek módja az előírás szerint a természetes sarjerdő felújítás. Ezen munkálatokat a nyertes ajánlattevő a szakirányító által meghatározott módon és sűrűséggel kell megvalósítani.

 

A kitermelési, értékesítési, és a vágástakarítási, az utak helyreállításának és az erdőfelújítás összes költsége a nyertes ajánlattevőt terheli. A faanyag értékesítéséből származó bevétel a nyertes ajánlattevőt illeti meg.

 

A nyertes pályázónak (Vevő) tudomásul kell vennie, hogy amennyiben nem az előírásoknak és elvárásoknak megfelelően végzi a vállalt munkát, úgy a kiíró (Eladó) a további munkavégzést és a kitermelt faanyag elszállítását leállíthatja.

 

Az erdőrész termelésének megkezdése előtt, valamint a munkaterületről történő időszakos vagy végleges levonuláskor vevő köteles értesíteni az eladó képviselőjét.

 

Vevő úgy köteles szervezni és végezni a termeléseket, hogy a mezőgazdasági területre, útra, töltésre, illetve csatornába döntött fát, valamint a vágástéri hulladékot folyamatosan el kell távolítania. Vágástéri hulladék- és ágfa csak az erdőrész területén hagyható.

 

A fakivágás és a cserjeirtás során a korosabb őshonos, odvas fák egyedeit kímélni kell.

A vágástéri hulladékokat (vékonyabb ágak), illetve a munka során előkerülő egyéb hulladékokat a munka befejezése után el kell távolítani a területről.

 

Tűzgyújtás, a cserjeirtásból, illetve a kaszálásból keletkező növényi részek, továbbá hulladék égetése az erdőtörvény hatálya alá nem tartozó üzemtervezetlen területeken tilos, az erdőtörvény hatálya alá tartozó üzemtervezett területen a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előzetes engedélyével lehetséges. Üzemtervezett erdőben tűzgyújtás arra kijelölt helyen, és csak abban az esetben megengedett, ha a tűz az újulatot, a környezetben lévő erdőt, az erdőn kívüli területek élővilágát, valamint a természeti képződményeket és egyéb műtárgyakat nem veszélyezteti.

Tilos tüzet gyújtani erdőben, valamint annak 200 m-es körzetében lévő külterületi ingatlanokon fokozott tűzveszély időszakában.

 

Amennyiben gépi munkavégzés történik, úgy a kenőanyagok és az üzemanyagok feltöltése, cseréje során a szennyezőanyag területre kerülését meg kell akadályozni. A munkagépeket olyan műszaki állapotban kell tartani, hogy elkerülhető legyen a műszaki meghibásodás, és az abból eredő olajszivárgás. Amennyiben mégis olajszivárgás történne, úgy Vevő köteles a szennyeződést haladéktalanul eltávolítani, és a szennyeződés tényét az Eladónak és az egyéb illetékes személynek haladéktalanul bejelenteni.

 

A munkák során a talaj és aljnövényzet bolygatását a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni, a felvonulást és szállítást száraz vagy fagyott talajviszonyok között kell végezni.

A szabályos és biztonságos munkavégzés, a tűzvédelmi előírások személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, betartása Vevő kizárólagos felelősségi körébe tartozik. Vevő kizárólagos felelőssége a letermelt faanyag őrzésének, vagyonvédelmének biztosítása is.

 

Az erdőgazdálkodási munkákra vonatkozó valamennyi jogszabályi és hatósági előírás be nem tartásából eredő, illetve a Vevő egyéb mulasztásával összefüggésben kiszabott erdőgazdálkodási és egyéb hatósági bírság megfizetése a Vevőt terheli.

 

 1. Pályázat érvénytelensége:

 

Érvénytelen a pályázat, ha

 

a.)   a pályázatot  a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be

b.)   a bánatpénzt a pályázó határidőben nem fizette meg vagy annak megfizetését nem

igazolta

c.)   a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi, formai

követelményeknek

 

Az érvénytelen pályázatot benyújtók a pályázati eljárásban további szakaszában nem vehetnek részt.

 

 1. A pályázat elbírálásának szempontja:

 

Az erdőrészlet értékesítése vonatkozásában a pályázat nyertese az a természetes személy vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lesz, aki arra a legmagasabb összegű vételi ajánlatot teszi.

 

 1. A pályázatok bontásának ideje:

 

 1. július 25. 09:30

 

 1. A pályázatok bontásának helye:

 

Nagykálló Város Önkormányzata 4320 Nagykálló Kállai Kettős tér 1.

 

 1. A pályázat bontásának módja:


A pályázatok bontását a pályázat kiírójának képviselője végzi. A pályázatok bontásánál az ajánlatkérő nevében eljáró személyek, az ajánlattevők, valamint a meghívott személyek lehetnek jelen. A pályázat felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az elbírálásnál értékelésre kerülnek. A pályázatok felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít.

 

 1. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlattevők az ajánlatukhoz a pályázat eredményének kihirdetésétől számított 30 napig, illetve az általuk befizetett bánatpénz visszautalásának napjáig kötve vannak. Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártakor áll be. A pályázó az ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza.

 

 1. A pályázati tárgyalás ideje:
 2. július 28. 09:00

 

 1. A pályázati tárgyalás helye:

 

Nagykálló Város Önkormányzata Nagykálló Kállai Kettős tér 1.

 

 1. A pályázati tárgyalás szabályai:

 

A pályázati tárgyaláson kizárólag azon ajánlattevő vehet részt, akinek az ajánlatát az ajánlatkérő nem minősítette érvénytelennek.

 

A pályázati eljárást azon ajánlattevő nyeri meg, aki vagy amely a pályázati kiírásban meghatározott bírálati szempont szerinti legkedvezőbb ajánlatot adta. Amennyiben a beérkezett, illetve a pályázati tárgyalás során megtett ajánlatok összege megegyezik, és új ajánlatot egyik ajánlattevő sem tesz, úgy az ajánlatkérő, Nagykálló Város Önkormányzata a nyertes ajánlattevőt sorsolással állapítja meg.

 

 1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja és módja:


A levezető személy a pályázat eredményét a pályázati tárgyaláson kihirdeti. Amennyiben pályázati tárgyalásra nem kerül sor, a nyertes ajánlattevő személye a bontási eljárás során kerül kihirdetésre.

 

 1. A szerződéskötések tervezett időpontja:

 

Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat eredményének kihirdetésétől számított 30 napon belül kerül sor.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy – a termelési ütemtervtől függetlenül a kitermelendő famennyiség vételárát az erdőrész vonatkozásában legkésőbb a számla kiállítását követő 5 napon belül át kell utalnia az Eladónak. A számla kiegyenlítése a birtokbaadás feltétele.

 

Amennyiben a pályázat nyertese valamely okból visszavonja vételi szándékát az ajánlati kötöttség ideje alatt, vagy nem köti meg az adásvételi szerződést a fenti határidőn belül, az ajánlati biztosítékot elveszti, és a kiíró döntése szerint helyébe a pályázat 2. helyezettje lép.

 

 1. Egyéb feltételek:

 

A pályázónak a pályázati kiírás feltételeinek elfogadásáról, az ellenszolgáltatás teljesítéséről a pályázati ajánlatában nyilatkoznia kell.

 

A pályázó ajánlatának benyújtásával hozzájárul adatainak a pályázat kiírója és annak megbízásából a pályázat lebonyolításában részt vevő személyek általi kezeléséhez.

 

A pályázat kiírója fenntartja jogot arra, hogy a pályázati kiírást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőig módosítsa vagy visszavonja.

 

 

Nagykálló, 2022. június.29.

 

 

 

Horváth Tibor sk.

Nagykálló Város polgármestere