image001

Óvodai beiratkozás

KÖZLEMÉNY

A 2017. évi óvodai beiratkozás rendjéről

 

A 2017/2018. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja

2017. május 9. (kedd) 8-17 óra

2017. május 10 (szerda) 8-17 óra

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik a
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda (Nagykálló, Szabadságharcos út 8. sz.) hivatalos helyiségében.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2017. augusztus 31-ig betöltik a
3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai
nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az év közbeni felvételi igényeket
is. Ez azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2017. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket.

Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2017/2018. nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján,
a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványa, és annak fénymásolata
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, és annak fénymásolata
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, és annak fénymásolata
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, és annak fénymásolata
  • jegyzői hatósági bizonyítvány hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzetmegállapításáról – igényelhető: Nagykállói Polgármesteri Hivatal – Szociális Csoport
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (a Polgári Törvény könyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)

Az intézmény mindkét tagóvodája az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.
A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Juhász Zoltán
polgármester

Nagy Tamásné
polgármester intézményvezető