ovodai_beiratkozas_2019

Óvodai beiratkozás rendje

KÖZLEMÉNY

A 2021. évi óvodai beiratkozás rendjéről

A 19/2021.(III.10) EMMI határozat alapján a 2021-2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás az alábbiak szerint történik.

 

Az Nkt. 8§(2) bekezdése alapján, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő  kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: a felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési évben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozáson.

Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a Rendelet 20.§ (2) bekezdés előírása alapján a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az illetékes járási hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

A járványügyi intézkedéseket betartva a következő időpontokban írathatják be gyermeküket az óvodába:

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda (Nagykálló, Szabadságharcos út 8.sz) hivatalos helyiségében.

EGY SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ JELENHET MEG A BEIRATKOZÁSON!

 

  • április 21. (szerda) 9:00 – 17:00 óráig

 

  • április 22. (csütörtök) 9:00 – 17:00 óráig

 

Az óvodába a 2021-2022. nevelési évre elektronikus úton is be lehet iratkozni.

Ebben az esetben a felvételre irányuló kérelmüket és a szükséges dokumentumokat a nagykalloiovoda@gmail.com címre továbbítsák.

 

Az intézmény mindkét tagóvodája az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

Az óvoda Nagykálló város teljes közigazgatási területéről biztosítja a felvételt.

Szükséges közokiratok, dokumentumok:

a gyermeknek:

  • a születési anyakönyvi kivonatának, továbbá lakcímet igazoló hatósági igazolványának fénymásolata
  • a gyermek TAJ kártyájának fénymásolata

a szülőnek:

  • lakcímet igazoló hatósági igazolványának fénymásolata
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok, szakértői vélemények fénymásolata

 

Továbbá kérjük minden esetben telefonszám, e-mail cím megadását a szülők tájékoztatása érdekében.

A gyermek óvodába történő felvételéről 2021. május 14-ig dönt az óvoda vezetője, és erről írásban értesíti a szülőket 2021. május 21-ig.

 

Nagykálló, 2021. 03. 19.

   Horváth Tibor sk.                  Nagy Tamásné sk.

polgármester                         intézményvezető