Vezetői kabinet

Közvetlenül a Jegyző irányítása alá tartozik e szervezeti egység, amely a hivatalba érkezett levelek borítékbontásával, továbbításával, a polgármester napi, heti programjának szervezésével és egyéb polgármester által kiadott feladatok végrehajtásával foglalkozik. Ebben a szervezeti egységben történik a képviselő-testület és annak bizottságai működésével kapcsolatos teendők ellátása, valamint az ügyiratok, levelek érkeztetése, iktatása. A minőség-, környezetirányítási (KIR-MIR) feladatok végrehajtása, továbbá oktatási,  testvérvárosi kapcsolatokkal összefüggő feladatok végzése, városi rendezvényekben való közreműködés.

 Ügykörök:

Amennyiben a részletes feladatellátás kívánja megtekinteni, kérem kattintson az ügykörök alpontjaira!

Gazdasági csoport

Gazdasági csoport feladatai

 

A Gazdasági Csoport ellátja a tervezéssel, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyonhasználattal és hasznosítással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos átfogó pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatokat, kiemelt figyelmet fordítva a gazdaságosságra, hatékonyságra, eredményességre, valamint a törvényi előírásoknak megfelelő adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség teljesítése.

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete az irányító szerv kijelölése alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező következő költségvetési szervek vonatkozásábanis ellátja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben megjelölt feladatokat:

 • Nagykálló Város Önkormányzata,
 • Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata,
 • Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda,
 • Ratkó József Városi Könyvtár,
 • Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
 • Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ
 • Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ
 • Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Szakoly Alapszolgáltatási Központ
 • Pindur Palota Bölcsőde.

Ügykörök:

A csoport feladatai öt, egymással szorosan összefüggő, jellegében mégis elkülönülő csoportra bonthatók:

További részletekért és dokumentumok letöltéséért kattintson az ügykörök alpontjaira!

 

Civil szervezetek

Támogatási szerződés melléklete

Támogatási szerződés melléklete

Támogatási kérelem

Támogatási kérelem

Városüzemeltetési csoport

A Városüzemeltetési csoport feladatkörébe tartozó intézkedések:

A városüzemeltetési csoport, feladatkörébe tartozó intézkedéseinek eleget téve, Nagykálló város közigazgatási területén, az alábbi területeken látja el feladatait:

 • Hatáskörébe tartozó bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések előkészítése, a meghozott döntések végrehajtása.

Vízügyi feladatkörében

 • Víziközművek, ivóvízhálózat, szennyvíz-hálózat létesítésében, működtetésében és felújításában való közreműködés, a szolgáltatóval kötendő üzemeltetési szerződések előkészítése a székhelyen;vízrendezéssel kapcsolatos ügyintézés

Útügyi feladatkörében

 • Közutak forgalomszabályozásában, közúti jelzőtáblák és berendezések elhelyeztetésében és eltávolíttatásában való közreműködés
 • A településrendezési- és fejlesztési tervek környezetvédelmi munkarészeinek készítésében való közreműködés

Környezet-, természetvédelmi feladatkörében

 • Területek tisztántartásával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat koordinálja: Közparkok- és zöldterületek-, helyi közutak-, járdák-,és kerékpárutak-, műtárgyak-, vízügyi létesítmények, mint csapadékvíz elvezető árkok-, közterületek.
 • Települési hulladékok kezelésére szervezett közszolgáltatással kapcsolatos helyi szabályozás előkészítése, végrehajtásában való közreműködés
 • Helyi jelentőségű természeti értékek és területek védetté nyilvánításának előkészítése, fenntartásukban való közreműködés a székhelyen
 • Állat – és növényvédelemhez kapcsolódó közérdekű védekezés elrendelése, károkozók elleni védekezés betartásának ellenőrzése,
 • parlagfű elleni védekezés ellenőrzése,
 • méhállományok nyilvántartási feladatai,
 • állatvédelem, állattartási szabályok betartásának ellenőrzése
 • fás szárú növények védelme, közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezése.
 • Vadászathoz, vadkárhoz kapcsolatos feladatok: vadkár, vadászati kár valamint vadban okozott kár bejelentésekor a felek közötti egyezség kialakításához képesítéssel rendelkező szakértő kirendelése
 • Tűzszerészeti mentesítés: Bejelentett robbanótest esetén ellenőrzi a bejelentés valódiságát, illetékes rendőri szerv értesítése, az adott hely figyelmeztető jelzéssel történő ellátása, a megsemmisítésre terület kijelölés.

Energiagazdálkodási és városüzemeltetési feladatkörében

 • Közvilágítással kapcsolatos feladatok: korszerűsítés, közutakon és területeken felmerülő hibák kijavíttatása
 • Részt vesz az önkormányzati fejlesztések, felújítások, rekonstrukciók koordinálásában és végrehajtásában. A hatáskörébe tartozó beruházások terveinek előkészítése pályázatokhoz és közbeszerzésekhez.
 • A város Intézményeinek és önkormányzati ingatlanok karbantartásával, felújításával, közüzemi ellátásával kapcsolatos ügyintézés.
 • A Polgármesteri hivatal üzemeltetésével kapcsolatos műszaki feladatok ellátása.
 • Köztéri létesítmények karbantartásával kapcsolatos döntések előkészítése és végrehajtásuk szervezése.

A fenti feladatokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatást a Városüzemeltetési csoport ügykörei

tartalmaznak.

Ügytípusok:

Adó csoport

Az adócsoport feladatai

Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartását, kezelését és elszámolását látja el.

Ennek keretében elvégzi:

 • a magánszemélyek kommunális adójával,
 • a helyi iparűzési adóval,
 • a belföldi rendszámú gépjárművek gépjárműadójával,
 • a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelmének adójával,
 • a talajterhelési díjjal,
 • a jövedéki adóval,
 • az idegenforgalmi adóval,
 • azokkal az adók módjára behajtandó köztartozásokkal, amelyeknek a végrehajtását (beszedését) vagy nyilvántartását jogszabály az adóhatóság hatáskörébe utalta,
 • külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt,
 • kiállítja az adóigazolásokat, valamint
 • az önkormányzati adóhatóságnál fizetendő közigazgatási eljárási illetékkel összefüggő feladatokat.

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét valamely törvény írja elő, az adót, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, az adó-visszaigénylést, az adó-visszatérítést kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját.

Számlaszámaink

AdónemSzámlaszámok

Takarékbank Zrt.

 

Magánszemélyek kommunális adója68800082-00351502
Idegenforgalmi adó68800082-00351739
Helyi iparűzési adó68800082-00351526
Gépjárműadó68800082-00351643
Késedelmi pótlék68800082-00351595
Bírság68800082-00351588
Egyéb bevételek68800082-00351636
Idegen bevételek68800082-00351612
Talajterhelési díj68800082-00351605
Államigazgatási eljárási illeték68800082-00351519

Letölthető dokumentumok

Szociális csoport

Az önkormányzat szociális csoportja  szociális jellegű feladatokat, anyakönyvvezetői és népesség-nyilvántartói valamint telephely és kereskedelmi bejelentési, engedélyezési feladatokat  lát el.

Szociális jellegű feladatok közé tartozik:

 • a különböző pénzbeli és természetbeni támogatás iránti kérelmek elbírálása, környezettanulmányok készítése,
 • hátrányos helyzetű (hh) és halmozottan hátrányos helyzetű (hhh) gyermekek részére a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása,
 • köztemetéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása,
 • társhatósági megkereséssel kapcsolatos tájékoztatások, környezettanulmányok készítése,
 • Pénzügyi és Közjóléti Bizottság hatáskörébe tartozó kérelmek előkészítése, amely a környezettanulmányok elkészítésére irányul,
 • részt vesz a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázatok és ösztöndíjak odaítélésének előkészítésében

 

Ügykörök

Anyakönyvvezetői és népesség- nyilvántartói feladatok

A Nagykálló Város Anyakönyvi Hivatala illetékes az anyakönyvezésben, amennyiben a Nagykállóban születik a gyermek, itt kötik a házasságot, itt szeretnének bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, illetve ha a településen történik a haláleset. Nagykállóban 1895.október 1. napjától történik anyakönyvezés, így kivonatot az ezt követően bekövetkezett anyakönyvi eseményekről tudunk kiállítani.

A hagyatéki eljárás célja, hogy rendezze Nagykállóban állandó lakcímmel rendelkező elhunytak vagyoni helyzetét.

A Népesség- nyilvántartás feladata a törvényben meghatározott adatok és változásaik gyűjtése és kezelése, azokról okiratok kiadása és törvényben meghatározott jogosultaknak adatok szolgáltatása.

 

Ügykörök

Ipar és kereskedelmi ügyek.

Az ipari és kereskedelmi tevékenység végzését be kell jelenteni a hatóságnál. Bizonyos tevékenységeknél elegendő a bejelentés, más esetekben viszont elengedhetetlen a működési engedély megléte.

 

Ügykörök

Letölthető dokumentumok

Szoc. csop feladatai

További részeltekért kattintson a letöltésre

Hivatal működéséhez kapcsolódó dokumentumok

Hivatal működéséhez kapcsolódó dokumentumok

Adatkezelési tájékoztató