Jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek

Állat – és növényvédelemhez kapcsolódó feladatok

 • közérdekű védekezés elrendelése, károkozók elleni védekezés betartásának ellenőrzése,
 • parlagfű elleni védekezés ellenőrzése,
 • méhállományok nyilvántartási feladatai,
 • állatvédelem, állattartási szabályok betartásának ellenőrzése
 • fás szárú növények védelme, közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezése.

 

Vadászathoz, vadkárhoz kapcsolatos feladatok

 • vadkár, vadászati kár valamint vadban okozott kár bejelentésekor a felek közötti egyezség kialakításához képesítéssel rendelkező szakértő kirendelése

 

Tűzszerészeti mentesítés

 • Bejelentett robbanótest esetén ellenőrzi a bejelentés valódiságát, illetékes rendőri szerv értesítése, az adott hely figyelmeztető jelzéssel történő ellátása, a megsemmisítésre terület kijelölés.

 

Talált dolgokkal kapcsolatos feladatok

 • A találó személy köteles a talált dolgot 8 napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni.

 

A fenti feladatokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatást  a Városüzemeltetési csoport ügykörei tartalmaznak.

 

Építési hatósági eljárások során

 • építményekkel kapcsolatos, építési, bontási tevékenységgel összefüggő engedélyezési, kötelezési és ellenőrzési feladatok ellátása.

 

Vízgazdálkodási hatósági jogkör

 • kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához engedélyezési feladatok 500 m3/év alatti vízkivétel esetén, amennyiben háztartási igény kielégítésére szolgál.( ingatlanhoz tartozó kiskertek , gyepterületek , nem mezőgazdasági célból termesztett növények öntözése)

 

Hulladékgazdálkodási feladatok

 • illegális hulladékelhelyezés, közterület tisztántartási kötelezettség betartásának ellenőrzése

 

Zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogkör

 • az előírt zaj -és rezgésvédelmi követelmények betartásnak ellenőrzése

 

 

A fenti feladatokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatást az Építésügyi csoport ügykörei tartalmaznak.

 

Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó feladatokkal

 • gondoskodik a tüdőszűrő vizsgálatok végrehajtásáról

 

 

Gyermekvédelmi feladatok

 • társhatóságok részére környezettanulmány készítése, rendszeres gyermekvédelmi jogosultság megállapítása.

 

Anyakönyv-vezetéshez kapcsolódó feladatok

 • házasságkötéssel, bejegyzett élettársi kapcsolatokkal, anyakönyv okiratokkal összefüggő eljárások

 

Hagyatéki eljárások lefolytatása

 • hagyatékkal kapcsolatos eljárások során leltár felvétele továbbítása az illetékes közjegyző részére

 

Központi címregiszter kezelésével kapcsolatos feladatok

 • A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A címképzésért felelős szerv az illetékességi területére vonatkozóan ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat.

 

Kereskedelmi szolgáltatások, telephely létesítéshez kapcsolódó feladatok

 • bejelentés köteles vagy működési engedélyköteles szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó eljárások (nyilvántartásba vétel, működési engedély kiadása, törlése)
 • vásárok szervezésének, piacok működésének engedélyezése,
 • telephely létesítéséhez, módosításához, megszüntetéséhez kapcsolódó eljárások

 

A fenti feladatokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatást  a Szociális csoport ügykörei tartalmaznak.

 

Adókkal kapcsolatos feladatok

 • A helyi és központi adójogszabályok érvényesítése, adóhatósági feladatok ellátása

 

A fenti feladatokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatást  az Adócsoport ügykörei tartalmaznak.

 

Birtokvédelemmel kapcsolatos eljárások

 • bejelentést annál a jegyzőnél kell megtenni, ahol a birtoksértő magatartás megvalósul, a birtokos egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését.

 

Társasház és  szerveinek törvényes felügyeletével kapcsolatos feladatokkal

 • a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye.

 

Mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmához kapcsolódó feladatok

 • Az adásvételi szerződést a föld fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni, a kifüggesztés 60 nap, majd továbbításra kerül a Földhivatal részére.

 

A fenti feladatokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatást  az Aljegyző  ügykörei tartalmaznak.