ovodai-beiratkozas

KÖZLEMÉNY A 2020. évi óvodai beiratkozás rendjéről

KÖZLEMÉNY
A 2020. évi óvodai beiratkozás rendjéről
A 7/2020.(III.25.) EMMI határozat alapján a 2020-2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás az alábbiak szerint történik.

Az Nkt. 8.§ (2) bekezdése alapján, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A szülő kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: a felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési évben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozáson.
Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a Rendelet 20.§ (2) bekezdés előírása alapján a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az illetékes járási hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők SZÁNDÉKNYILATKOZATTAL jelezhetik.
Kérjük a Szülőket, hogy 2020. április 06-ig (hétfő) 12:00 óráig telefonon, vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával gyermekük óvodai felvételére irányuló szándékuk bejelentéséről.
tel.: 06-42-563-080
e-mail: terez1@freemail.hu

Ezt követően a következő időpontokban és rendben írathatják be gyermeküket az óvodába:
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda (Nagykálló, Szabadságharcos út 8.sz) hivatalos helyiségében.
EGY SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ JELENHET MEG A BEIRATKOZÁSON!

1) 2016. szeptember 01. – 2017. március 31. között születettek beíratásának ideje:

2020. április 07. (kedd) 9:00 -12:00 és 16:00-17:00 óráig

2) 2017. április 01. – 2017. augusztus 31. között születettek beíratásának ideje:

2020. április 08. (szerda) 9:00 -12:00 és 16:00-17:00 óráig

3) 2017. szeptember 01. – 2017. december 31. között születettek beíratásának ideje:

2020. április 09. (csütörtök) 9:00 -12:00 és 16:00-17:00 óráig

Az intézmény mindkét tagóvodája az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.
Az óvoda Nagykálló Város teljes közigazgatási területéről biztosítja a felvételt.

Szükséges közokiratok, dokumentumok:
a gyermeknek:
• a születési anyakönyvi kivonatának, továbbá lakcímet igazoló hatósági igazolványának fénymásolata
• a gyermek TAJ kártyájának fénymásolata
a szülőnek:
• lakcímet igazoló hatósági igazolványának fénymásolata
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok, szakértői vélemények fénymásolata

Továbbá kérjük minden esetben telefonszám megadását a szülők tájékoztatása érdekében.

A további dokumentumok beszerzéséről a későbbiekben tájékoztatjuk a kedves szülőket.

A gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig dönt az óvoda vezetője, és erről írásban értesíti a szülőket 2020. április 27-ig értesíti a szülőket.

Horváth Tibor polgármester

Nagy Tamásné intézményvezető