A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program Nagykállóban

 

unio-300x207

TOP-5.2.1-16-SB1-2017-00002

Nagykálló Város Önkormányzat képviselő – testülete, a helyi támogató csoport, valamint az akcióterület lakosságának képviselői 2016. évben arról döntöttek, hogy folytatni kívánják azt a társadalmi felzárkóztatási folyamatot, mely a városban a szociális város-rehabilitációs projektekkel, valamint az URBACT programból finanszírozott ROMA – NET elnevezésű programból elindult, és érezhetően pozitív hatást gyakorolt egyrészt a szegregátumok lakosságának felzárkózása, másrészt a többségi társadalom befogadó készsége terén. Az önkormányzat és partnerei 2006. év óta valamennyi lehetőséget megragadott annak érdekében, hogy csökkentse a szegregációt, és elősegítse a mélyszegénységben élő lakosok társadalmi felzárkózását. A tevékenység már a Korányi tervben, majd az IVS – ben és az ITS – ben is megfogalmazásra került, a folyat következő lépése jelen projekt előkészítése volt, melynek keretében javítani kívánják a társadalmi mobilitást, illetve csökkenteni a szegregációt a városban azért, hogy javítsák a település versenyképességét. Ennek érdekében a következő jövőkép került megfogalmazásra: Nagykálló leszakadó városrészein olyan társadalmi mobilizációs folyamatok elindítása, melynek következtében rendszerszerűen, mind közösségi, mind egyéni szinten kialakulnak azok a feltételek, melyek lehetővé teszik a mélyszegénységben élő (többségében roma származású) emberek felzárkózását a többségi társadalomhoz, illetve megalapozzák diszkriminációmentes társadalmi befogadásukat. Ennek megfelelően tehát a rehabilitációs projekt megvalósításával célunk, hogy a szegregátumok integrálódjanak a települési szövetbe. Ennek érdekében olyan akcióterület került kijelölésre, mely a város három olyan szegregátumát magában foglalja magában, ahol a város korábban már sikeres szociális város-rehabilitációt hajtott végre. Fontos kiemelni, hogy a város más részein is találhatóak szegregált területek, ott azonban még most indult el a fenntartási időszaka az ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0017 kódszámú, Kiskálló Szociális Célú Város-rehabilitációja elnevezésű projektnek, így ott aktív közösségek segítik az integrációs folyamatokat. Az akcióterület lehatárolásában az is fontos szempont volt, hogy a korábban ebben a városrészben megvalósított város-rehabilitáció inkább a lakótelepre és környezetére építette tevékenységeit, így kevésbé fókuszált a szegregátumokban élők lakhatási integrációjának előkészítésére. Ez pedig fontos kérdés, amivel az URBACT ROMANET projekt helyi akcióterve is kiemelt célként foglalkozott. A cél elérése érdekében a város tervezi a TOP-4.3.1-15 kódszámú kiírás keretében a lakhatási integrációs tevékenység megvalósítását is. A jövőkép megvalósítása érdekében a projekt konkrét célja:

1.)    szegregált környezetben, mélyszegénységben élő egyének, illetve családok egyéni fejlesztése, képessé tevése a társadalmi felzárkózásra;

2.)    közösségfejlesztés az akcióterületen a közösségi tervezés eszközével annak érdekében, hogy keretet adjon az integrációs folyamatoknak, illetve erősítse a város lakosságmegtartó képességét;

3.)     antidiszkriminációs program megvalósítása a társadalmi befogadás feltételeinek megteremtése, illetve a városi lakosság kohéziójának erősítése érdekében;

4.)    az alacsony küszöbű szociális ellátások személyi feltételeinek, és a folyamatos mentorálás biztosítása a célcsoport felzárkózásának elősegítése érdekében a korábbi programok folytatásaként;

5.)    a helyi támogató csoport, valamint további civil és egyházi partnerek bevonásával a társadalmi felzárkózási folyamat elfogadottságának biztosítása, a HTCS korábban megkezdett munkájának folytatása;

6.)    a fizikai infrastruktúra (közösségi, lakhatási, alapinfrastruktúra) minőségi javítása az akcióterület további leszakadásának, a szegregált terület bővülésének megakadályozása, a szegregátum városi szövetbe történő integrációja érdekében;

A célok megvalósítása érdekében a fentiek alapján olyan konkrét tevékenységek megvalósítását tervezzük, melyek megvalósításával javíthatóak a város szegregált lakóterületeit magába foglaló akcióterület lakosságának felzárkóztatási esélyei, illetve megalapozza a városi infrastruktúra megújítását is.

Projektünkben integrált módon mind szoft típusú, mind infrastrukturális beavatkozásokat tervezünk, ez utóbbiak projektterv szintjén elsősorban a lakhatási integrációt, a foglalkoztatást és a közösségfejlesztést támogatják. Jelen projekt keretében tervezett szoft beavatkozások egyrészt az egyéni felzárkózás elősegítését, a képessé tevést célozzák, másrészt a helyi közösséget, mint társadalmi keretet kívánjuk megerősíteni a sikeres integráció érdekében, harmadrészt pedig meg kívánjuk alapozni az infrastrukturális projekt, főként a lakhatási integrációs projektelem megvalósítását. Ennek megfelelően – összhangban céljainkkal –az alábbi projektelemek megvalósítását tervezzük:

 •      Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából közösségfejlesztést, az érintett lakosság bevonását célzó, társadalmi integrációt elősegítő, a tervezett fejlesztések elfogadtatását célzó programokat kívánunk megvalósítani. Olyan programokat valósítunk meg, melyek egyrészt bevált gyakorlatokon alapulnak, másrészt széles partnerségben valósulnak meg.

 

 •      A folyamatos szociális munka feltételeinek megteremtése. Ezen tevékenység keretében egyrészt szociális munkások, egy fő szociális asszisztens foglalkoztatását tervezzük. Másrészt settlement (civil szervezetek önkénteseivel, illetve az akcióterület lakóival) típusú szervezetet kívánunk létrehozni, mely a közösségi tervezés eszközével aktív, önsegítő tevékenységet lát majd el az akcióterületen, a közösségi ház bázisán. Az aktív, terepen történő szociális munkát a projekt fizikai megkezdésétől tervezzük elindítani, melynek alapja a bizalmi kapcsolat kiépítése a célcsoporttal. A szociális munkát a 2011 – ben létrehozott és azóta komoly sikereket elért Akácos úti Közösségi Ház bázisán kívánjuk működtetni.

 

 •      A foglalkoztatás elősegítése. A foglalkoztatás elősegítése keretében három, egymáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységet kívánunk megvalósítani:
  • üzemlátogatások,
  • munkaerőpiaci tréningek,
  • OKJ – s tanfolyamok
  • az kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségek megteremtése

 

 •      A gyermekek formális oktatáson kívüli fejlesztése keretében az alábbi tevékenységeket tervezzük:
  • – az Akácos úti Közösségi Házban tanoda jellegű foglalkozások, igény szerinti tanulmányi felzárkóztatás;
  • – sport és táncfoglalkozások;
  • – MesÉd program

 

 •      Egészségfejlesztési akciók keretében a szegregátumokban egyrészt a Jósa András Oktatókórházzal együttműködve egészségügyi szűrőbusz programot indítunk komplex szűrések megvalósítására, valamint a prevenció és az egészséges életmódra nevelés érdekében egészségügyi szakemberek bevonásával rendszeres tanácsadást kívánunk megvalósítani;

 

 •      Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében jogi, adósságkezelési, illetve egyéb tanácsadásokat tervezünk a célcsoport számára;

 

 •      Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok megvalósítása keretében egyrészt a polgárőrség, a rendőrőrs, illetve más helyi szereplők bevonásával bűnmegelőzési stratégia készül, másrészt a pályázati támogatás segítségével tervezzük az abban leírt akciókat megvalósítani;

 

Fontos kiemelni, hogy projektünk széles összefogáson alapul, hiszen a megvalósításba a HTCS – n túl olyan – az alábbiakban felsorolt – helyben működő civil szervezetek kerültek bevonásra, akik megfelelő társadalmi beágyazottsággal és tapasztalatokkal rendelkeznek az integrációs törekvések megvalósításában

A projekt konzorciumban valósul meg a NYIFE Nyírségi Ifjúsági Egyesülettel és a Nagykállói Városvédő Egyesülettel együttműködésben.

 

Véghseő Sándor

Tel.:30/518-1043

 

KÖZÖSSÉGI BEAVATKOZÁSI TERV