A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program Nagykállóban

 

unio-300x207

TOP-5.2.1-16-SB1-2017-00002

Nagykálló Város Önkormányzat képviselő – testülete, a helyi támogató csoport, valamint az akcióterület lakosságának képviselői 2016. évben arról döntöttek, hogy folytatni kívánják azt a társadalmi felzárkóztatási folyamatot, mely a városban a szociális város-rehabilitációs projektekkel, valamint az URBACT programból finanszírozott ROMA – NET elnevezésű programból elindult, és érezhetően pozitív hatást gyakorolt egyrészt a szegregátumok lakosságának felzárkózása, másrészt a többségi társadalom befogadó készsége terén. Az önkormányzat és partnerei 2006. év óta valamennyi lehetőséget megragadott annak érdekében, hogy csökkentse a szegregációt, és elősegítse a mélyszegénységben élő lakosok társadalmi felzárkózását. A tevékenység már a Korányi tervben, majd az IVS – ben és az ITS – ben is megfogalmazásra került, a folyat következő lépése jelen projekt előkészítése volt, melynek keretében javítani kívánják a társadalmi mobilitást, illetve csökkenteni a szegregációt a városban azért, hogy javítsák a település versenyképességét. Ennek érdekében a következő jövőkép került megfogalmazásra: Nagykálló leszakadó városrészein olyan társadalmi mobilizációs folyamatok elindítása, melynek következtében rendszerszerűen, mind közösségi, mind egyéni szinten kialakulnak azok a feltételek, melyek lehetővé teszik a mélyszegénységben élő (többségében roma származású) emberek felzárkózását a többségi társadalomhoz, illetve megalapozzák diszkriminációmentes társadalmi befogadásukat. Ennek megfelelően tehát a rehabilitációs projekt megvalósításával célunk, hogy a szegregátumok integrálódjanak a települési szövetbe. Ennek érdekében olyan akcióterület került kijelölésre, mely a város három olyan szegregátumát magában foglalja magában, ahol a város korábban már sikeres szociális város-rehabilitációt hajtott végre. Fontos kiemelni, hogy a város más részein is találhatóak szegregált területek, ott azonban még most indult el a fenntartási időszaka az ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0017 kódszámú, Kiskálló Szociális Célú Város-rehabilitációja elnevezésű projektnek, így ott aktív közösségek segítik az integrációs folyamatokat. Az akcióterület lehatárolásában az is fontos szempont volt, hogy a korábban ebben a városrészben megvalósított város-rehabilitáció inkább a lakótelepre és környezetére építette tevékenységeit, így kevésbé fókuszált a szegregátumokban élők lakhatási integrációjának előkészítésére. Ez pedig fontos kérdés, amivel az URBACT ROMANET projekt helyi akcióterve is kiemelt célként foglalkozott. A cél elérése érdekében a város tervezi a TOP-4.3.1-15 kódszámú kiírás keretében a lakhatási integrációs tevékenység megvalósítását is. A jövőkép megvalósítása érdekében a projekt konkrét célja:

1.)    szegregált környezetben, mélyszegénységben élő egyének, illetve családok egyéni fejlesztése, képessé tevése a társadalmi felzárkózásra;

2.)    közösségfejlesztés az akcióterületen a közösségi tervezés eszközével annak érdekében, hogy keretet adjon az integrációs folyamatoknak, illetve erősítse a város lakosságmegtartó képességét;

3.)     antidiszkriminációs program megvalósítása a társadalmi befogadás feltételeinek megteremtése, illetve a városi lakosság kohéziójának erősítése érdekében;

4.)    az alacsony küszöbű szociális ellátások személyi feltételeinek, és a folyamatos mentorálás biztosítása a célcsoport felzárkózásának elősegítése érdekében a korábbi programok folytatásaként;

5.)    a helyi támogató csoport, valamint további civil és egyházi partnerek bevonásával a társadalmi felzárkózási folyamat elfogadottságának biztosítása, a HTCS korábban megkezdett munkájának folytatása;

6.)    a fizikai infrastruktúra (közösségi, lakhatási, alapinfrastruktúra) minőségi javítása az akcióterület további leszakadásának, a szegregált terület bővülésének megakadályozása, a szegregátum városi szövetbe történő integrációja érdekében;

A célok megvalósítása érdekében a fentiek alapján olyan konkrét tevékenységek megvalósítását tervezzük, melyek megvalósításával javíthatóak a város szegregált lakóterületeit magába foglaló akcióterület lakosságának felzárkóztatási esélyei, illetve megalapozza a városi infrastruktúra megújítását is.

Projektünkben integrált módon mind szoft típusú, mind infrastrukturális beavatkozásokat tervezünk, ez utóbbiak projektterv szintjén elsősorban a lakhatási integrációt, a foglalkoztatást és a közösségfejlesztést támogatják. Jelen projekt keretében tervezett szoft beavatkozások egyrészt az egyéni felzárkózás elősegítését, a képessé tevést célozzák, másrészt a helyi közösséget, mint társadalmi keretet kívánjuk megerősíteni a sikeres integráció érdekében, harmadrészt pedig meg kívánjuk alapozni az infrastrukturális projekt, főként a lakhatási integrációs projektelem megvalósítását. Ennek megfelelően – összhangban céljainkkal –az alábbi projektelemek megvalósítását tervezzük:

 •      Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából közösségfejlesztést, az érintett lakosság bevonását célzó, társadalmi integrációt elősegítő, a tervezett fejlesztések elfogadtatását célzó programokat kívánunk megvalósítani. Olyan programokat valósítunk meg, melyek egyrészt bevált gyakorlatokon alapulnak, másrészt széles partnerségben valósulnak meg.

 

 •      A folyamatos szociális munka feltételeinek megteremtése. Ezen tevékenység keretében egyrészt szociális munkások, egy fő szociális asszisztens foglalkoztatását tervezzük. Másrészt settlement (civil szervezetek önkénteseivel, illetve az akcióterület lakóival) típusú szervezetet kívánunk létrehozni, mely a közösségi tervezés eszközével aktív, önsegítő tevékenységet lát majd el az akcióterületen, a közösségi ház bázisán. Az aktív, terepen történő szociális munkát a projekt fizikai megkezdésétől tervezzük elindítani, melynek alapja a bizalmi kapcsolat kiépítése a célcsoporttal. A szociális munkát a 2011 – ben létrehozott és azóta komoly sikereket elért Akácos úti Közösségi Ház bázisán kívánjuk működtetni.

 

 •      A foglalkoztatás elősegítése. A foglalkoztatás elősegítése keretében három, egymáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységet kívánunk megvalósítani:
  • üzemlátogatások,
  • munkaerőpiaci tréningek,
  • OKJ – s tanfolyamok
  • az kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségek megteremtése

 

 •      A gyermekek formális oktatáson kívüli fejlesztése keretében az alábbi tevékenységeket tervezzük:
  • – az Akácos úti Közösségi Házban tanoda jellegű foglalkozások, igény szerinti tanulmányi felzárkóztatás;
  • – sport és táncfoglalkozások;
  • – MesÉd program

 

 •      Egészségfejlesztési akciók keretében a szegregátumokban egyrészt a Jósa András Oktatókórházzal együttműködve egészségügyi szűrőbusz programot indítunk komplex szűrések megvalósítására, valamint a prevenció és az egészséges életmódra nevelés érdekében egészségügyi szakemberek bevonásával rendszeres tanácsadást kívánunk megvalósítani;

 

 •      Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében jogi, adósságkezelési, illetve egyéb tanácsadásokat tervezünk a célcsoport számára;

 

 •      Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok megvalósítása keretében egyrészt a polgárőrség, a rendőrőrs, illetve más helyi szereplők bevonásával bűnmegelőzési stratégia készül, másrészt a pályázati támogatás segítségével tervezzük az abban leírt akciókat megvalósítani;

 

Fontos kiemelni, hogy projektünk széles összefogáson alapul, hiszen a megvalósításba a HTCS – n túl olyan – az alábbiakban felsorolt – helyben működő civil szervezetek kerültek bevonásra, akik megfelelő társadalmi beágyazottsággal és tapasztalatokkal rendelkeznek az integrációs törekvések megvalósításában

A projekt konzorciumban valósul meg a NYIFE Nyírségi Ifjúsági Egyesülettel és a Nagykállói Városvédő Egyesülettel együttműködésben.

 

Véghseő Sándor

Tel.:30/518-1043

 

KÖZÖSSÉGI BEAVATKOZÁSI TERV


2019. 09. 05.

Szociális felzárkózást segítő program indult Nagykállóban

Szeptemberben elindult a TOP5.2.1-16-SB1-2017-00002 számú, „A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program Nagykállóban” című projekt megvalósítása.

Az önkormányzat és partnerei 2006 óta minden lehetőséget megragadtak annak érdekében, hogy csökkentsék a hátrányos helyzetűek szegregációját és elősegítsék a mélyszegénységben élő lakosok társadalmi felzárkóztatását. A program előkészítése során a következő jövőkép került megfogalmazásra: Nagykálló leszakadó városrészein olyan társadalmi mobilizációs folyamatok elindítása, melynek következtében rendszerszerűen, mind közösségi, mind egyéni szinten kialakulnak azok a feltételek, melyek lehetővé teszik a mélyszegénységben élő emberek felzárkózását a többségi társadalomhoz, illetve megalapozzák diszkriminációmentes társadalmi befogadásukat. Ennek megfelelően tehát a rehabilitációs projekt megvalósításával célunk, hogy a szegregátumok integrálódjanak a települési szövetbe. A program akcióterülete a város három olyan részét is magába foglalja, ahol a korábban már sikeres szociális városrehabilitációt hajtottunk végre. A város más részein is találhatóak szegregált területek, ott azonban még nem zárult le a fenntartási időszaka az ÉAOP-5.1.1/A-12-2013- 0017 kódszámú Kiskálló szociális célú városrehabilitációja elnevezésű projektnek.
A jövőkép megvalósítása érdekében a projekt konkrét célja – többek között – a szegregált környezetben, mélyszegénységben élő egyének, illetve családok egyéni fejlesztése, képessé tevése a társadalmi felzárkózásra; közösségfejlesztés az akcióterületen a közösségi tervezés eszközével annak érdekében, hogy keretet adjon az integrációs folyamatoknak, illetve erősítse a város lakosságmegtartó képességét.
A projekt nem tartalmaz építési beruházásokat, kizárólag a társadalmi felzárkózást és társadalmi befogadást elősegítő tevékenységek megvalósítására kerül sor. Ezek az ún. szoft beavatkozások egyrészt az egyéni felzárkózás elősegítését, a képessé tevést célozzák, másrészt a helyi közösséget, mint társadalmi keretet kívánjuk megerősíteni a sikeres integráció érdekében.
A program időtartama alatt mentorok segítik majd az akcióterületen élőket, hogy a tervezett tevékenységek minél nagyobb mértékben hasznosuljanak. Az aktív mentori tevékenységet a projekt fizikai megkezdésétől tervezzük elindítani, melynek alapja a bizalmi kapcsolat kiépítése az érintett lakossággal. A munkatársak elsődleges bázisa a korábban létrehozott és azóta is sikeresen működő Akácos úti Közösségi Ház lesz.
A foglalkoztatás elősegítése érdekében üzemlátogatásokat, munkaerőpiaci tréningeket és különböző tanfolyamokat, képzéseket szervezünk. A gyermekek formális oktatáson kívüli fejlesztése keretében az alábbi tevékenységeket tervezzük: tanoda jellegű foglalkozások az Akácos úti Közösségi Házban, szabadidős és egészséges életmódra nevelő programok.
Az egészségfejlesztési akciók keretében komplex egészségügyi szűrések vehetők igénybe ingyenesen a projekt megvalósítása alatt több alkalommal, valamint a prevenció és az egészséges életmódra nevelés érdekében egészségügyi szakemberek bevonásával rendszeres tanácsadások. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében jogi, illetve egyéb olyan tanácsadásokat tervezünk a célcsoport számára, melyekkel a mindennapi életük során segítségükre lehetünk.
A projekt költségvetése 78 905 350 Ft, a megvalósítás időtartama 2019. szeptember 1. és 2021. augusztus 31.

 


2020. 07. 14.

Főztek a szomszédok

2020. július 11-én szomszédsági főzést rendeztek az Akácos úti Közösségi Ház udvarán.

A program a „Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Program” elnevezésű pályázat keretében valósult meg. A rendezvény célja az volt, hogy közösségi programként még közelebb hozza egymáshoz a pályázattal érintett településrész lakosságát, de nem titkolt cél volt az is, hogy megtudjuk, kinek a főztje nyeri el leginkább a zsűri tetszését. A főzést végül 11 csapat kezdte el. A zsűrinek nehéz dolga volt, mert egytől-egyig kiváló ételek készültek. Végül aztán sikerült a három legízletesebb ételt kiválasztani. Az értékelésnél az ételek íze mellett a tálalást is figyelembe vette az öt főből álló grémium és így alakult ki a végleges sorrend.
Szerencsére mindenki egyetértett abban, hogy elsősorban a jó hangulat és a részvétel a fontos, így mindenki tudott örülni a díjazottak eredményének. A főzéshez a jó hangulatú zenét Kovács Józsi szolgáltatta, nem mellékesen az ő családja nyerte meg a főzőversenyt is. A gyerekeknek a szervezők csillámtetoválással, arcfestéssel és kézműves foglalkozásokkal kedveskedtek. Összességében elmondható, hogy egy jó hangulatú program kerekedett, amelyből építkezve még több hasonló programot tervezünk megvalósítani a pályázat keretében.

 


2020. 10. 05.

Színes és változatos programok a közösségi házban

Az Akácos úti Közösségi Ház biztosít helyet a T.O.P-5.2.1.-16- SB1-2017-00002 „ A Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Program Nagykállóban” program keretein belül szeptemberben elindult iskolai felzárkóztató és tehetségprogramnak.

A tanulni vágyók szakképzett pedagógusok segítségével matematika, fizika, kémiafoglalkozásokon vehetnek részt minden héten, szerdai napokon, angol nyelvtanár pedig csütörtökönként várja az érdeklődőket. A kompetenciák fejlesztése kiscsoportos és egyéni feladatmegoldásokon keresztül történik. Heti két alkalommal sportfoglalkozáson vehetnek részt a gyerekek, szintén szakember vezetésével, melynek célja az egészséges életmód hangsúlyozása mellett a rendszerességre nevelés. A csapatban való együttműködés, egymásra figyelés fontos alappillére a közösségépítésnek, ezért fiúknak labdarúgás, lányoknak röplabdaedzések biztosítják ezt a lehetőséget. A nyári időszakban a gyerekek úszásoktatáson vehettek részt, mely jövő nyáron folytatódik.

A várandós és kisgyermekes édesanyákat baba-mama klub várja, mely 2 heti rendszerességgel működik. A foglalkozásokon szakemberek segítik a várandós kismamákat és a kisgyermekes édesanyákat. A klub célja: a fiatal anyukák minél szélesebb körű tájékoztatása a babavárással, a babák fejlődésével kapcsolatban, tapasztalatcserék, fejlesztő foglalkozások tartása.

A tanoda jellegű és a sportfoglalkozásokon túl családi nap, szomszédsági főzések, ünnepekhez kapcsolódó programok is megrendezésre kerültek az elmúlt időszakban, és a jövőben is tervben van hasonló programok szervezése. Ezeknek célja többek között a családok és a programban dolgozók közötti, valamint a közösségen belüli kapcsolatok erősítése, közös, pozitív élmények szerzésének elősegítése, egymás kultúrájának megismerése, szabadidő hasznos eltöltése, csapatépítés. Továbbra is várunk minden kedves érdeklődőt! Ha szeretnél programjainkon részt venni, hívd a +36 20 4097568-as telefonszámot.

 


2021. 03. 17.

Sikeresen zárták a képzést

Nagykálló Város Önkormányzata 2020. decemberében – a kötelező járványügyi előírások betartásával – zöldség- és gyümölcsfeldolgozó, valamint útépítő-karbantartó képzést indított a TOP-5.2.1.– 16–SB1-2017-00002 azonosító számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Nagykállóban” elnevezésű projekt keretén belül. Mindkét képzésen húsz, 16 és 54 év közötti lakos vett részt, akik Nagykálló Város egyes szegregált területein (Akácos út és környéke, Temető út és környéke, Porosladány út) élnek.

Az útépítő-karbantartó képzést 2020. december 28. és 2021. január 21. között tartották. A képzésen résztvevők közül 16-an tettek záróvizsgát ez év februárjában, aminek sikeres teljesítéséről tanúsítványt is átvehettek.

A zöldség- és gyümölcs feldolgozó képzés 2020. december 28. és 2021. március 3. között valósult meg, melyet a képzésben résztvevő 20 főből 14-en március 3-án sikeres vizsgával zártak.

A járványhelyzet sajnos hatással volt a képzés résztvevőire is, mert voltak, akik Covid fertőzés miatt nem tudtak a (záró)vizsgán megjelenni. Ők utólag adhatnak számot tudásukról.

 


2021. 04. 27.

Több száz tisztasági csomagot adtak át

 

A koronavírus-járvány negatív hatásainak enyhítését célozva tisztasági csomagokat adtak át a nagykállói szegregátumhoz tartozó utcákban.

Egészen pontosan 580 darab tisztasági csomag kiosztása kezdődött meg a napokban egy programnak köszönhetően. Az önkormányzat támogatást nyert „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Nagykállóban” című TOP- 5.2.1.–16–SB1- 2017-00002 azonosító számú projekt keretében – egyebek mellett – erre a célra.

A csomagot azok a lakosok kaphatták meg, akik Nagykállóban az ún. szegregátumokban élnek. A 2011-es népszámlálási adatok alapján az alábbi címen található háztartások tartoznak az említett területek közé: Akácos utca, Bercsényi út páros oldala, Nyár utca, Nyírfa utca páros oldala, Porosladány út páros oldala, Rózsa út páratlan oldala 1-től 21-ig, Tavasz út páros oldala, Temető út páratlan oldala.

 

A kiosztott csomagok C és D vitamint, nedves törlőkendőt, fertőtlenítő szappant, 2 db FFP2 szájmaszkot és egy tájékoztatót tartalmazott. Az adományokat a pályázatot koordináló munkatársak, a Nagykállói Polgárőr Egyesület és Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségével osztották szét.

 

Aki nem tartózkodott otthon a csomag átadásakor, annak értesítőt hagytak, melynek felmutatásával át tudják venni a Polgármesteri Hivatal (Kállai Kettős tér 1.) hátsó portájánál nyitvatartási időben. Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: +36 20 409 7568.

 


2021. 06. 01.

Gyermeknap az Akácos úton

 

Mindenki örömmel várta idén is a gyereknapi programot az Akácos úti Közösségi Házban. „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Nagykállóban” elnevezésű TOP- 5.2.1. – 16 – SB1-2017-00002 azonosító számú projekt keretén belül – május 29-én -, gyermeknap alkalmából családi sportnap került megrendezésre. A résztvevők különböző ügyességi versenyeken tehették próbára tudásukat, gyorsaságukat, emellett ingyenes ugrálóvár, hot-dog és vattacukor is várta a gyerekeket.

A pályázat munkatársai köszönetet mondanak Bereczkiné Pápai Margit képviselő asszonynak, aki jelenlétével megtisztelte a rendezvényt, illetve ajándékkal kedveskedett a résztvevő gyermekeknek.

 


 

2021. 06. 21.

Szomszédsági főzőverseny az Akácos úton

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Nagykállóban elnevezésű TOP-5.2.1.–16–SB1-2017-00002 azonosító számú projekt keretében – június 19-én – szomszédsági főzőverseny került megrendezésre az Akácos úti Közösségi Házban. A vállalkozószellemű lakosok előzetes jelentkezés alapján megkapták az alapanyagokat, melyekből elkészítették az általuk kiválasztott ételeket. A finomságokat Oroszné dr. Nagy Matild képviselő asszony és a Ham Ko Ham zenekar tagjaiból álló zsűri díjazta. Az első három helyezett az Óbester Étterem és Kávézóba szóló utalványt nyert.

A rendezvény jó hangulatát a Ham Ko Ham zenekar és a Tűzrózsa Egyesület tagjai biztosították.

 

 


2021. 07. 01.

Úszni tanultak

Az úszás olyan mozgásforma, mely viszonylag gyorsan elsajátítható – mondják azok, akik már tudnak úszni. Ismerik annak alapvető szabályait, valamint több úszásnemben „víz biztos” tudást is szereztek. Nagykálló Város Önkormányzata – egy pályázaton nyert támogatásnak köszönhetően – évek óta ingyenesen biztosít úszótanfolyamot a helyieknek, annak érdekében, hogy népszerűsítse ezt a fajta sporttevékenységet, s minél többen, már kisgyermek korban elsajátítsák a sport alapjait. A vízben mozgás ugyanis javítja a mozgáskoordinációt, a figyelmet, valamint segíti az agyféltekék működésének összehangolását.

Egy újabb pályázat, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Nagykállóban” elnevezésű TOP-5.2.1.–16–SB1-2017-00002 azonosító számú projekt keretében az elmúlt hónapban 10 alkalmas úszótanfolyamot szerveztek a város projekt áltan érintett akcióterületén élő, hátrányos helyzetű gyermekek részére. A tanfolyamon 21-en vettek részt, akik szert tettek az úszással kapcsolatos szárazföldi és vízi alapismeretekre.

 


2021. 08. 13.

A legszorgalmasabbakat jutalmazták

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Nagykállóban elnevezésű TOP-5.2.1.–16–SB1-2017-00002 azonosító számú projekten nyert támogatásnak köszönhetően augusztus 3-án 15 hátrányos helyzetű gyermek látogathatott el a Nyíregyházi Állatparkba. A pályázat keretében napi rendszerességű, tanoda jellegű szolgáltatás igénybevételére volt lehetősége a gyermekeknek az iskolai időszakban. A legszorgalmasabb gyermekek pedig a kitartásukért, igyekezetükért cserébe lehetőséget kaptak arra, hogy ellátogassanak az állatkertbe. Sok gyermek számára ez volt az első alkalom, így nagy izgalommal
és jó kedvvel telt a látogatás.

0813_2 0813_1


2021. 08. 28.

Erős emberek is versengtek

Augusztus utolsó szombatján újabb családi sportnap került megrendezésre a TOP-5.2.1–16–SB1-2017-00002 azonosító számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Nagykállóban” elnevezésű projekt és a Nagykállói Polgárőr Egyesület közös szervezésében az Akácos úti Közösségi Házban. A rendezvényen az ingyenes ugrálóvár mellett nagy érdeklődés övezte a Nagykállói Polgárőr Egyesület által szervezett és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Bevetési Osztálya és Kutyás Alosztálya által megtartott kutyás és kommandós bemutatókat, valamint a DADA (Dohányzás – Alkohol – Drog – AIDS) program keretében megtartott előadást, melynek célja, hogy a gyermekek mindenkor feltudják ismerni a veszélyhelyzeteket, s ezeket átgondolva felelősen tudjanak döntéseket hozni.

0828_1