Városüzemeltetési Csoporta) közreműködik a településfejlesztési és településrendezési feladatokkal kapcsolatos döntés-előkészítő és végrehajtó munkában,
b) döntésre előkészíti a jegyző hatáskörébe tartozó építési igazgatási ügyeket és gondoskodik a végrehajtásról,
c) döntésre előkészíti a jegyző hatáskörébe tartozó vízgazdálkodási hatósági ügyeket és gondoskodik a végrehajtásról


1.1. Beruházási, felújítási feladatok
a) Az Önkormányzat közép és rövid-távú beruházási programjai, tervei készítésében való közreműködés
b) Beruházási és felújítási táblázatok összeállítása, módosítása, beszámolók készítése.
c) Beruházási előirányzatok kezelése, előirányzat-módosításokra javaslattétel.
d) Önkormányzati költségvetési intézményeknél felmerülő felújítási feladatok, koordinálása, műszaki ellenőrök munkájának összehangolása.
e) Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítések és az útépítésekhez kapcsolódó közműépítések koordinálása.
f) Közműépítéshez kapcsolódó közműfejlesztési támogatás visszaigénylések kezelése.
g) Lakóházépítéshez kapcsolódó önkormányzati telkek kialakítása.
h) Műszaki nyilvántartási, tervtári adatbank kezelésével kapcsolatos teendők ellátása.
i) Az osztály hatáskörébe tartozó beruházások, felújítások terveinek elkészítése (pályázatokhoz, közbeszerzésekhez)
j) Az osztály hatáskörébe tartozó feladatok műszaki ellenőrzésének koordinálása, műszaki ellenőrök közreműködésével.

 
1.2. Környezetvédelmi feladatok:
a) A helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánításáról, óvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, valamint természeti állapotának fejlesztéséről való gondoskodás, továbbá a védettség feloldására irányuló munkálatok előkészítése.
b) A Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban készített települési környezetvédelmi program tervezet elkészítése, az abban foglalt feladatok végrehajtása.
c) Az Önkormányzat illetékességi területén a környezet állapotának értékelésére vonatkozó elemzések elkészítése
d) Közreműködés a településrendezési- és fejlesztési tervek környezetvédelmi munkarészeinek készítésében, e tekintetben a környezetvédelmi szempontok érvényesülésének figyelemmel kísérése.
e) A környezet állapotának és annak az emberi egészségre gyakorolt hatásának figyelemmel kísérése, a környezetvédelmi szemlélet formálását célzó kezdeményezések segítése.
f) Kapcsolattartás a közmű üzemeltető szervekkel


1.3. Városüzemeltetési feladatok:
a) Közvilágítással kapcsolatos feladatok ellátása.
b) Parkok fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása, koordinálása.
c) A város köztisztaságával kapcsolatos teendők ellátása.
d) Zöldterületek fejlesztéséről, parkok fenntartásáról és védelméről való gondoskodás.
e) Utcanévtáblázás, emlékműfenntartás.
f) A település rágcsálómentessége fenntartásából adódó feladatok ellátása.
g) A csapadék és egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése, a védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása körébe tartozó önkormányzati feladatellátás előkészítése.
h) A hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati és jegyzői feladatok ellátásának előkészítése.
i) Piacok fenntartásából, vásárok szervezéséből adódó feladatok ellátása.
j) A temetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
k) A központi közműnyilvántartás, építmény-nyilvántartás, alap és közmű digitális térkép vezetése, tervtár kezelése, önkormányzati ingatlanvagyon kataszter vezetése.
l) A közművezetékek kezelőinek adatszolgáltatási tevékenységével kapcsolatos ellenőrzések.


1.4. Vízügyi feladatok:
a) Fejlesztési javaslatok előkészítése.
b) A városi vízellátás, csatornázás, csapadékvíz elvezetés önkormányzati feladatainak ellátása.
c) Vízügyi beruházásokban való közreműködés.
d) Települési vízellátás, belvíz-elvezetési feladatok ellátása.


1.5. Energiaügyi feladatok:
a) Az energiagazdálkodás fejlesztésére vonatkozó önkormányzati javaslatok előkészítése.
b) A város energiafelhasználásának figyelemmel kísérése, a felhasználás racionalizálására vonatkozó elképzelések, koncepciók kidolgozása.


1.6. Közlekedési feladatok:
a) A közterület hasznosításával és igénybevételével kapcsolatos teendők ellátása.
b) Közlekedési igazgatási teendők ellátása.
c) A városi forgalomszervezés irányítása.
d) Közlekedésfejlesztési tervek és koncepciók előkészítése, a megvalósításuk végrehajtása.
e) Az önkormányzati tulajdonú utak, járdák, kerékpárutak, hidak és egyéb műtárgyak felújításával, üzemeltetésével kapcsolatos teendők ellátása.
f) Közlekedési beruházásokban való közreműködés, beruházások indítása, pályáztatása és bonyolítása
g) Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok ellátása, autóbuszvárók építése, karbantartása, autóbuszöblök, peronok létesítése, útvonalengedélyek kiadásának előkészítése, szakhatósági állásfoglalások megadása.
 

 

 

TISZTELT NAGYKÁLLÓI LAKOSOK!

A hulladékszállítási díj beszedése, az NHKV Zrt. megbízásából, 2016. 11. 21. -től ismét díjbeszedőn keresztül történik!

Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot

Közlekedésfejlesztés Nagykállóban

A projekt 2016. júniusában indult útjára és 2019. május 30-án zárul.

Közlemény

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki.

F E L H Í V ÁS

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található 5, 6, 7 számú üzlethelyiséget.

Hagyományőrző erdei roma tábor Harangodon

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve