Közlemény - Nagykálló

Közlemény

2016.09.07. | Nagykálló | A A

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki.Nagykállói Helyi Választási Iroda a Nagykállói Polgármesteri Hivatalban (4320. Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.) működik. A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatban jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a 42/263-101 / 123 vagy 144 mellék/    telefonszámon, illetve személyesen a 207. vagy 219. szobában minden nap a Hivatal teljes munkaideje alatt.
A Választási Iroda a népszavazással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a valasztas@nagykallo.hu e-mail címen is fogadja.
A választópolgároknak a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést a Nemzeti Választási Iroda 2016. augusztus 6-15. között küldte meg. Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a Helyi Választási Irodától 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig új értesítőt igényelhet.
A szavazóköri névjegyzék 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal (Kállai Kettős tér 1.)  Választási Irodáján hivatali munkaidőben. Névjegyzékkel kapcsolatos kérdések a 42/263-101 / 123 vagy 144 mellék/    telefonszámon tehetők fel.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár legkésőbb 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.
Fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kérelmet a Választási Irodához kell benyújtani 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a Választási Iroda felvegye a külképviseleti névjegyzékbe. A kérelemnek 2016. szeptember 24-én 16 óráig meg kell érkeznie a Választási Irodához. A külképviseleti névjegyékbe vett választópolgár 2016. szeptember 24-én 16 óráig módosíthatja adatait, valamint töröltetheti magát a külképviseleti névjegyzékből.
Az átjelentkezés, a külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel személyesen a helyi választási irodában, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető.
 A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, email címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után.

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet, a szavazás napját megelőzően 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig a választási iroda vezetőjétől, a szavazás napján (2016. október 2-án) 15.00 óráig számára kijelölt szavazókör  szavazatszámláló bizottságtól. A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással (teljes bizonyító erejű az okirat, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá; a tanúk lakcímét az okiraton fel kell tüntetni.), ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon lehet benyújtani.

A kampányidőszak 2016. augusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig tart. 2016. október 2-án a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható. 2016. október 2-án választási gyűlés nem tartható valamint politikai reklámot sem lehet közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van 2016. október 2-án nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét csak 2016. október 2-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.
Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye, átjelentkezés esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.
Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:
         - lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy
* lakcímigazolvány ÉS a személyazonosságát igazoló dokumentum, amely lehet személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy  2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.
 Az „Értesítőt” szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szintén célszerű felmutatni.

Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. Ha a választópolgár nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor az általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét veheti igénybe.
A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.
ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egyik válaszra lehet, a válasz feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).
A központi névjegyzékben szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgárok levélben szavazhatnak.
A népszavazással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:
Bereczki Mária HVI vezető 42/263-101 (111 mellék)
dr. Dalanics Beáta HVI munkatárs 42/263-101 (144 mellék)
Domokos Árpádné HVI munkatárs 42/263-101 (123 mellék)


Nagykálló, 2016. szeptember 7.
                               Bereczki Mária
                                    jegyző

 

TISZTELT NAGYKÁLLÓI LAKOSOK!

A hulladékszállítási díj beszedése, az NHKV Zrt. megbízásából, 2016. 11. 21. -től ismét díjbeszedőn keresztül történik!

Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot

Közlekedésfejlesztés Nagykállóban

A projekt 2016. júniusában indult útjára és 2019. május 30-án zárul.

Közlemény

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki.

F E L H Í V ÁS

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található 5, 6, 7 számú üzlethelyiséget.

Hagyományőrző erdei roma tábor Harangodon

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve