LAKOSSÁGI FELHÍVÁS - Nagykálló

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

2015.06.24. | Nagykálló | A A
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
 Tisztelt nagykállói Lakosok!

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza Nagykálló város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlantulajdonos, bérlő, használó és kezelő (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) feladatait és kötelezettségeit a közterületek tisztántartása érdekében.

A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az önkormányzat egyrészt a közfoglalkoztatottak segítségével, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik.

A város területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy rendben tartsák, gyomtól, megtisztítsák.

A Rendelet 5. §-a alapján a tulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatosan az alábbi feladatai vannak:

a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 (tíz) méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése: ha az két közúttal is érintkezésben van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak,
b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése,
c) a két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli – közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg,
d) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való megtisztítása.

Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles a gyűjtőedényzetbe vagy egyéb gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.

A Képviselő-testület megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendeletet, mely alapján az ingatlantulajdonos részére előírt kötelezettség megszegőjével szemben 150.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság, vagy 50.000.- Ft-ig terjedő helyszíni bírság kiszabását teszi lehetővé.

Nagykálló Város Önkormányzatának munkatársai lehetőségeikhez mérten folyamatosan végzik a közterületen növő fű kaszálását, de a valódi eredmény eléréséhez szükség van a városlakók együttműködésére is.

Az esztétikusabb és egységesebb településkép kialakítása érdekében felhívom azon ingatlantulajdonosokat, akik ezen feladatuknak és kötelezettségüknek még nem tettek eleget a fentiekben leírtakat tartsák be és az ennek kapcsán jelentkező munkálatokat végezzék el.Védekezés a parlagfű ellen

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani”, ezért a védekezési, gyommentesítési tevékenységet a vegetációs periódus alatt, de legalább október 31-ig folyamatosan végezzék el minden gyomnövény esetében.

Felhívom a Tisztelt tulajdonosok/földhasználók figyelmét, akiknek az ingatlanán elszaporodtak a gyomnövények – melyek átterjedhetnek a szomszédos ingatlanokra, károsítva az emberi egészséget, valamint elhanyagolt terület benyomását keltik, hogy 2015. június 30. napjáig gyommentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget, s ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan tartsák fenn.

Tekintettel arra, hogy az augusztus a parlagfű virágzása miatt kritikus időszak, a földhivatali szakemberek fokozottabb ellenőrzésére, helyszíni szemléire kell felkészülni.

Az esetleges bírságolások elkerülése érdekében kérjük, hogy legyenek szívesek minden lehetséges intézkedést megtenni a mentesítés érdekében.

A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles közreműködni.

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanuk előtt lévő közterületen, valamint saját ingatlanukon az időszerű munkákat végezzék el, mellyel elkerülhetik a szankcionálással járó anyagi hátrányokat.

Városunk köztisztasági helyzetének javítása érdekében tett együttműködésüket nagyon köszönjük.

Nagykálló, 2015. június 16.

                                Bereczki Mária
                                      jegyző 

TISZTELT NAGYKÁLLÓI LAKOSOK!

A hulladékszállítási díj beszedése, az NHKV Zrt. megbízásából, 2016. 11. 21. -től ismét díjbeszedőn keresztül történik!

Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot

Közlekedésfejlesztés Nagykállóban

A projekt 2016. júniusában indult útjára és 2019. május 30-án zárul.

Közlemény

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki.

F E L H Í V ÁS

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található 5, 6, 7 számú üzlethelyiséget.

Hagyományőrző erdei roma tábor Harangodon

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve