Városunk bemutatásaNagykálló Város Nyíregyházától 14 km-re Dél-keletre fekszik, a 4911-es számú úton, illetve vasúton könnyen megközelíthetõ.
A nagy múltú település története során hosszú ideig töltött be jelentõs közigazgatási és kulturális központi szerepet Szabolcs megye székhelyeként. Vezetõ pozícióját elveszítve - fõleg Nyíregyháza gyors fejlõdése miatt - megrekedt, de a lakosság áldozatkészsége és tenni akarása révén 1989. március 1-jén visszanyerte városi rangját. Ma valamivel több, mint 10000 lakója van, és némiképp Nyíregyháza megyei jogú várost is mentesítve, vonzást gyakorol a környezõ településekre. Azonban, bár városi rangra emelkedett, sok tennivaló van még, hogy a település elérje azt az ellátottsági szintet, amely egy várostól joggal elvár­ható.

 

Demográfiai adatok
A lakónépesség száma: 10588 fõ, amelynek természetes fogyását a belföldi vándorlási különbözet ellensúlyozza. A háztartások száma 3516. A 14 év alattiak (20 %) és a 60 év felettiek (18%) magas aránya következtében magas az eltartottak aránya, ami fokozott terheket ró az aktív keresõkre.
 
Oktatás
A város középiskoláiban tanuló 1500 diák hosszabb távon is biztosíthatja a munkaerõ utánpótlását. Jelenleg is képeznek szabó-varró szakmunkásokat, középfokú közgaz­dasági, pénzügyi-számviteli és számítás­technikai szakembereket. Országosan elismert a német két tanítási nyelvû gimnáziumunk, ahol jelenleg is folyik olasz, angol és francia nyelvoktatás.
 
Infrastruktúra
A település infrastruktú­rája az elmúlt évtizedben sokat fejlõdött.
A településen található 3478 lakásnak 99 %-a be van kapcsolva a közüzemi vízhálózatba. Ez az érték az országos átlagnál is magasabb. Bár a közüzemi szennyvíz-csatorna háló­zatra való 46 %-os rákötöttségi arány ala­csony­nak tûnik, még így is jóval meghaladja a régiós átlagot. A háztartások 56 %-a van rákötve a vezeté­kes gázhálózatra.
Nagykállóban az ezer lakosra jutó távbeszélõ fõvonalak száma 224 darab, amely alig ma­rad el a megyei átlagtól.
Az autópálya Nagykálló Város közigazgatási területére érkezésével szinte egy idõben (2006-2007) elkezdõdik a Nyírbátort Nyír­egyházával összekötõ, város­unkat elkerülõ út építése is. Így Nagykálló egy gyorsforgalmú úttal közvetlen összeköt­tetésben lesz a vajai határátkelõvel Románi­ába, valamint le-felhajtó csomóponttal csatla­kozik az M3-as autópályához.
 
Mezõgazdaság
Bár Nagykállóban az ipar szerepe nagyobb, mint a környezõ településeken, még mindig mezõgazdasági jellegûnek mondható, mivel a foglalkoztatottak közel háromnegyede az agrárágazatban dolgozik.
A városban a vállalkozá­sok elterjedt­sége a megyei átlaghoz hasonló. Ezer lakosra itt is 4 mezõgazda­sági tevékeny­ség végzé­sére ki­váltott egyéni vál­lalkozói igazolvánnyal rendelkezõ személy jut. Az elõbbiek mellett azon­ban jóval többen kapcso­lódnak a mezõ­gazda­ság­hoz, fõként jövedelem-kiegészítés­ként, de nem kevesen fõ megélhetési forrás­ként is. E gazdasá­gok átlagosan azonban kisméretûek, több mint hetven százaléka 5 hektár alatti, egy tizede pedig az egy hektárt sem éri el. Vannak azonban olyan, nagy földterülettel rendelkezõ egyéni vállal­kozá­sok is, amelyek jelentõs árbevételre tesz­nek szert.
A használt földterületek mûvelési ágak kö­zötti megoszlására jellemzõ a szántóföldek nagy aránya, amelyet a gyümölcsös telepíté­sek követnek. Ezen területeken legnagyobb mértékben almát termel­nek a gazdák, amely a szabolcsi vidéknek is jellegzetessége.
 
Ipar
A térség GDP-jének kevesebb, mint 30 %- át adja az ipar, amely arány alacsonyabb az or­szágos átlagnál.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az országos ipari foglalkoztatott létszámnak 4,1%-át, az ipari termelés értékének pedig csupán 2,8%-át adja, ami elmarad a megye országon belüli területi és népességi arányától. Ez az egyik legkevésbé iparosodott térség Magyarorszá­gon, amit az ipar foglalkoztatás­ban betöltött alacsony szerepe is mutat.
A kistérségben a települések között azonban jelentõs különbségek vannak: az ipar foglal­koztatásban betöltött szerepe Nagykállóban a legmagasabb, de még itt is jelentõsen elma­rad az országos átlagtól.
Az ipar ágazatok szerinti megoszlását vizs­gálva megállapítható, hogy a megyében a 49 fõnél nagyobb vállalkozások termelésének több mint 96%-át a feldolgozóipar teszi ki, kevesebb, mint 4%-át állítja elõ az energia­szektor.
Nagykálló erõteljesen feldolgozóipar orien­tált, alapvetõen a mezõgazdasági termékfel­dolgozás és a könnyûipari tevékenységek jelenléte jellemzõ. Az ipar szerkezetében te­hát az élelmiszer-, valamint a textilipar (tex­til, ruházati termékek gyártása) dominál.
Településünkön található a Benetton Ungheria Kft, a Benetton magyarországi leányvállalatának székhelye, a térség legnagyobb számú munkaerõt foglalkoztató vállalata.
 
Szolgáltatások
A megye gazdaságában szintén lényeges sze­repet töltenek be a szolgáltató ágak, a GDP gazdasági ágak szerinti megoszlása szerint részesedésük 61,6 %, ami csak kis mértékben marad el az országos átlagtól (62,4%).
Nagykállóban a kiskereskedelmi üzletek la­kosságarányos száma elmarad a megyei át­lagtól. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiske­reskedelmi üzlethálózatának struktú­rája kis mértékben eltér az országostól: magasabb az élelmiszer- és élelmiszerjel­legû vegyes üzle­tek, valamint a használtcikk üzletek aránya. Ez a jelenség Nagykállóra is jellemzõ. A városban a megyei arányt is meghaladó mértékû az élelmiszer jellegû üzletek aránya az összes kiskereskedelmi üzleten belül, átlagosan az üzletek több mint egyharmada élelmiszer jellegû.
TISZTELT NAGYKÁLLÓI LAKOSOK!

A hulladékszállítási díj beszedése, az NHKV Zrt. megbízásából, 2016. 11. 21. -től ismét díjbeszedőn keresztül történik!

Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot

Közlekedésfejlesztés Nagykállóban

A projekt 2016. júniusában indult útjára és 2019. május 30-án zárul.

Közlemény

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki.

F E L H Í V ÁS

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található 5, 6, 7 számú üzlethelyiséget.

Hagyományőrző erdei roma tábor Harangodon

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve