Régi - Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport1./ Városfejlesztési és városüzemeltetési Osztály

a) közremûködik a településfejlesztési és településrendezési feladatokkal kapcsolatos döntés-elõkészítõ és végrehajtó munkában,

b) döntésre elõkészíti a jegyzõ hatáskörébe tartozó építési igazgatási ügyeket és gondoskodik a végrehajtásról,

c) döntésre elõkészíti a jegyzõ hatáskörébe tartozó vízgazdálkodási hatósági ügyeket és gondoskodik a végrehajtásról

1.1. Beruházási, felújítási feladatok
a) Az Önkormányzat közép és rövid-távú beruházási programjai, tervei készítésében való közremûködés
b) Beruházási és felújítási táblázatok összeállítása, módosítása, beszámolók készítése.
c) Beruházási elõirányzatok kezelése, elõirányzat-módosításokra javaslattétel.
d) Önkormányzati költségvetési intézményeknél felmerülõ felújítási feladatok, koordinálása, mûszaki ellenõrök munkájának összehangolása.
e) Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítések és az útépítésekhez kapcsolódó közmûépítések koordinálása.
f) Közmûépítéshez kapcsolódó közmûfejlesztési támogatás visszaigénylések kezelése.
g) Lakóházépítéshez kapcsolódó önkormányzati telkek kialakítása.
h) Mûszaki nyilvántartási, tervtári adatbank kezelésével kapcsolatos teendõk ellátása.
i) Az osztály hatáskörébe tartozó beruházások, felújítások terveinek elkészítése (pályázatokhoz, közbeszerzésekhez)
j) Az osztály hatáskörébe tartozó feladatok mûszaki ellenõrzésének koordinálása, mûszaki ellenõrök közremûködésével.
 
1.2. Környezetvédelmi feladatok:
a) A helyi jelentõségû természeti terület védetté nyilvánításáról, óvásáról, õrzésérõl, fenntartásáról, valamint természeti állapotának fejlesztésérõl való gondoskodás, továbbá a védettség feloldására irányuló munkálatok elõkészítése.
b) A Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban készített települési környezetvédelmi program tervezet elkészítése, az abban foglalt feladatok végrehajtása.
c) Az Önkormányzat illetékességi területén a környezet állapotának értékelésére vonatkozó elemzések elkészítése
d) Közremûködés a településrendezési- és fejlesztési tervek környezetvédelmi munkarészeinek készítésében, e tekintetben a környezetvédelmi szempontok érvényesülésének figyelemmel kísérése.
e) A környezet állapotának és annak az emberi egészségre gyakorolt hatásának figyelemmel kísérése, a környezetvédelmi szemlélet formálását célzó kezdeményezések segítése.
f) Kapcsolattartás a közmû üzemeltetõ szervekkel

1.3. Városüzemeltetési feladatok: 
a) Közvilágítással kapcsolatos feladatok ellátása.
b) Parkok fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása, koordinálása.
c) A város köztisztaságával kapcsolatos teendõk ellátása.
d) Zöldterületek fejlesztésérõl, parkok fenntartásáról és védelmérõl való gondoskodás.
e) Utcanévtáblázás, emlékmûfenntartás.
f) A település rágcsálómentessége fenntartásából adódó feladatok ellátása.
g) A csapadék és egyéb vizek által okozott kártételek megelõzése, a védõmûvek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása körébe tartozó önkormányzati feladatellátás elõkészítése.
h) A hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati és jegyzõi feladatok ellátásának elõkészítése.
i) Piacok fenntartásából, vásárok szervezésébõl adódó feladatok ellátása.
j) A temetõk fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
k) A központi közmûnyilvántartás, építmény-nyilvántartás, alap és közmû digitális térkép vezetése, tervtár kezelése, önkormányzati ingatlanvagyon kataszter vezetése.

l) A közmûvezetékek kezelõinek adatszolgáltatási tevékenységével kapcsolatos ellenõrzések.

 

1.4. Vízügyi feladatok:
a) Fejlesztési javaslatok elõkészítése.
b) A városi vízellátás, csatornázás, csapadékvíz elvezetés önkormányzati feladatainak ellátása.
c) Vízügyi beruházásokban való közremûködés.
d) Települési vízellátás, belvíz-elvezetési feladatok ellátása.

1.5. Energiaügyi feladatok:
a) Az energiagazdálkodás fejlesztésére vonatkozó önkormányzati javaslatok elõkészítése.
b) A város energiafelhasználásának figyelemmel kísérése, a felhasználás racionalizálására vonatkozó elképzelések, koncepciók kidolgozása.

1.6. Közlekedési feladatok:
a) A közterület hasznosításával és igénybevételével kapcsolatos teendõk ellátása.
b) Közlekedési igazgatási teendõk ellátása.
c) A városi forgalomszervezés irányítása.
d) Közlekedésfejlesztési tervek és koncepciók elõkészítése, a megvalósításuk végrehajtása.
e) Az önkormányzati tulajdonú utak, járdák, kerékpárutak, hidak és egyéb mûtárgyak felújításával, üzemeltetésével kapcsolatos teendõk ellátása.
f) Közlekedési beruházásokban való közremûködés, beruházások indítása, pályáztatása és bonyolítása
g) Tömegközlekedéssel összefüggõ feladatok ellátása, autóbuszvárók építése, karbantartása, autóbuszöblök, peronok létesítése, útvonalengedélyek kiadásának elõkészítése, szakhatósági állásfoglalások megadása.

 

 

TISZTELT NAGYKÁLLÓI LAKOSOK!

A hulladékszállítási díj beszedése, az NHKV Zrt. megbízásából, 2016. 11. 21. -től ismét díjbeszedőn keresztül történik!

Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot

Közlekedésfejlesztés Nagykállóban

A projekt 2016. júniusában indult útjára és 2019. május 30-án zárul.

Közlemény

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával 2016. október 2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tűzött ki.

F E L H Í V ÁS

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található 5, 6, 7 számú üzlethelyiséget.

Hagyományőrző erdei roma tábor Harangodon

Partner neve Partner neve Partner neve Nyírséghír Partner neve Partner neve Partner neve Partner neve Tárhely Partner neve Partner neve Partner neve